La» it 3 voor 200 kleine kinderen van behoeftige ouders, waarmee reeds in meerdere plaat sen in het land goede ervaringen waren opgedaan. Tien jaar eerder, toen de com missie dit ook al eens had voorgesteld, wilde het anders zo vooruitstrevende stadsbestuur er nog niet aan: het denk beeld was nog te nieuw, te vreemd. Nu de geesten dan toch eindelijk rijp leken om in te stemmen met de stichting van een dergelijk gewaagd schooltype gin gen de gedachten bijna automatisch uit naar de nog te stichten Tweede Stads Tussenschool. Op 9 januari 1840 besloot de gemeenteraad om voor beide scholen één groot schoolgebouw te plaatsen aan de westzijde van het Tournooiveld in de Prinsentuin. Op een ontwerptekening van de ver graving van de wallen en een nieuwe verbinding tussen de Prinsentuin en de Noorderwal en -dwinger van de hand van Lucas Pieter Roodbaard uit 1842 staat de school voor het eerst aangege ven. Het gebouw, dat 27 bij 18 meter mat en in twee hoofddelen met afzonderlijke ingangen was gescheiden en naar alle waarschijnlijkheid is ontworpen door de toenmalige stadsarchitect Gerrit van der Wielen, werd op 16 juni 1840 voor 9.610,- aanbesteed. De bouwopdracht werd uiteindelijk gegund aan Bernardus Sjerps en Douwe Melles Postma. Het jaar daarop werd het gebouw voltooid, inge richt en betrokken, nadat er ook aan de westzijde een woning voor de heer W.P. Broekman, onderwijzer van de Tweede Stads Tussenschool, was aangekocht. Helaas zijn de bouwtekeningen van de school verloren gegaan. Wat nog wel bewaard is zijn een bouwbestek, een schil derbestek en een afzonderlijk bestek voor schoolmeubilair. Aan de hand van het bouwbestek kon worden nagegaan wat van de huidige gedaante nog origineel is. Oorspronkelijk kon de bewaarschool aan de westzijde van het gebouw worden binnengegaan en was de ingang via de Kalvergloppe te bereiken. Ook bevonden zich hier een speel- en schommelplaats voor de kleintjes, alsmede een loods voor de berging van brandstof. De Tussen school, waarvan de ingang zich aan de zuidzijde bevond, kon vanaf het Tournooi veld worden bereikt. De oorspronkelijke entree's zijn door de ingrijpende verbou wingen echter niet meer te herkennen. Volgens het bestek waren ze voorzien van pilasters, kleine kapitelen en een kroon lijst in de eenvoudigste van de klassieke Het onderkomen van de in de Tussenschool gevestigde 'Vereniging Kinderbewaarplaats' in 1932

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 5