4 uitgebreid en geheel voor het lager onder wijs bestemd. Deze uitbreiding ging deels ten koste van de speelplaats, welke een aantal jaren later naar de zuidzijde van de school, het westelijk gedeelte van de voormalige Doelentuin, alwaar tot dan een kwekerij was gevestigd, werd ver plaatst. De oudste bewaarschool van de stad kon vervolgens in datzelfde jaar het ontruimde schoolgebouw aan het Tour- nooiveld betrekken. Prinsentuinschool I en II In 1925 besloot de Raad om het lager onderwijs van school 9 op te heffen en het gebouw te bestemmen voor het bui tengewoon lager onderwijs. In januari 1927 werd de eerste leerling voor het buitengewoon lager onderwijs voor min der begaafde kinderen aan de Noorder plantage ingeschreven. Het besluit tot oprichting van een dergelijke school was reeds op 27 april 1920 door de Raad geno men. In eerste instantie had men het oog laten vallen op het gebouw Doelestraat 8, doch daar dit moeilijk te ontruimen bleek koos men later voor het gebouw van gemeenteschool 9 aan de Kalvergloppe (Sint Jobsleen 201). De ingang kwam nu aan de Noorderplantage. Het onderwijs aan de school voorzag direct in een behoefte. Er kon worden gestart met 53 leerlingen. In september 1927 moest het aantal klassen al worden uitgebreid; er waren toen 80 leerlingen. Reeds kort na de oprichting van de school werd zij gesplitst in twee afdelingen, res pectievelijk voor 'debielen' en 'imbecielen', doch onder één administratie. In 1930 kreeg de school het gemeenteschoolnum mer 9 toegewezen en in 1956 de imbecie lenafdeling schoolnummer 35. In 1931 had de blo-school een forse uitbreiding aan de west- en zuidzijde ondergaan, waarna de school tevens ruimte bood aan de crèche van de in 1906 opgerichte Vereeniging Kinderbewaarplaats. Deze uitbreiding heeft het nog geen 45 jaar uitgehouden en moest in de eerste helft van de jaren '70 weer worden gesloopt in verband met de nieuwbouw van het Rijksarchief in de provincie Friesland. Nadat in het voorjaar van 1945 gemeen teschool 9 nog tijdelijk dienst had gedaan als gemeentelijk Evacuatieziekenhuis onder leiding van geneesheer-directeur Kaalslag rond de Kalvergloppe in de jaren 1950, gezien vanaf de Oldehove De gedenksteen uit 1879 orden, de Dorische orde. In de oostgevel van de school, links van de Prinsentuin ingang met de gemetselde pijlers aan het Tournooiveld, is een gedenksteen aan gebracht. Deze steen werd in 1879 door de beeldhouwer W.B.G. Molkenboer ont worpen in de neo-renaissancestijl naar de toen heersende mode. Het opschrift en de versiering werden in Savonnière- steen ingehouwen. De tekst herinnert aan Willem Frederik, de stichter van de Prinsentuin. Jarenlang ging de steen schuil achter voortwoekerend struweel. De Tweede Stads Tussenschool werd in 1883, na aanvankelijk gebruik te hebben gemaakt van de in 1881 door het gymna sium verlaten school aan het Tournooi veld, met twee lokalen aan de westzijde

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 6