La» it 5 dr. R.A. Hoekstra en alwaar 170 patiën ten konden worden verpleegd, ontstonden in 1957 de namen Prinsentuinschool I en II. Saillant detail mag zijn, dat de Leeu warder kunstenaar Douwe Elias (1952) op zeker moment gefascineerd raakte door de kiekjes die zijn vader als onderwijzer aan de Prinsentuinschool in de klas en tijdens schoolreisjes van zijn leerlingen, sommigen met het Down-syndroom, had gemaakt. Elias: 'Het schilderen van deze kinderen fascineert me. Mijn manier van schilderen past om een of andere reden wel bij hen. Ik schilder een kwetsbare wereld op een tamelijk resolute manier; misschien geeft die tegenstelling een bepaalde spanning in het werk.' In 1960 verhuisden de leerlingen van Prinsentuinschool II (imbecielen) naar een nieuw gebouw aan het Schapendijkje, de dr. Van Voorthuijsenschool, genoemd naar de eerste inspecteur van het bui tengewoon lager onderwijs. Prinsentuin school I kreeg een ander gebouw door verplaatsing naar de Arendstuinschool. Zij behield echter tot 1971 nog enkele lokalen in de Prinsentuinschool voor het voortge zet buitengewoon beroepsonderwijs. Deze afdeling kon in laatstgenoemd jaar wor den overgeplaatst naar de opnieuw inge richte voormalige Julianaschool aan de Tweebaksmarkt. Omrop Fryslan Omrop Fryslan is in 1946 begonnen als onderdeel van de Regionale Omroep Noord. Dit werd in 1950 de RONO (Noord en Oost). In 1950 richtte het Bureau voor Culturele Zaken, dat fungeerde als secre tariaat van het 'Friese Comité van Actie voor de Regionale Omroep', een dringend verzoek tot de regering om de positie van de Regionale Omroep Noord en de moge lijkheden van het Friese programma te verbeteren. In 1957 vond een bespreking plaats tussen vertegenwoordigers van de Kultuerried, het gemeentebestuur en de stichting Nederlandse Radio Unie over het stichten van een radiostudio in Leeuwarden. In 1959 verklaarde de NRU zich bereid hieraan mee te werken, als de gemeente een geschikte ruimte kon aanbieden voor het inrichten van een hulp studio. Deze werd gevonden in de Prinsentuinschool. Op 13 februari 1963 besloot de gemeen teraad een krediet beschikbaar te stellen voor de verbouw van enkele lokalen; de studio zou in huur gegeven worden aan de NRU. Op 17 september 1964 vond de opening plaats door de voorzitter van de NRU, mr. A.B. Roosjen. Het project omvatte een spreekstudio, een contro lekamer en een muziekstudio. De kosten hebben in totaal ruim 160.000,- bedra gen. Van hieruit werd het Friese aandeel verzorgd in de programma's van de Regi onale Omroep Noord en Oost (RONO). In 1968 kreeg de studio meer ruimte en outil lage die op 16 december 1968 andermaal werd geopend door mr. A.B. Roosjen. In 1975 werd de RONO-studio, wederom na een ingrijpende verbouwing, in gebruik genomen en heette destijds de best geou tilleerde regionale studio van het land te zijn. Het radioprogramma voor maandag 21 november 1977 vermeldde voor het eerst, in plaats van RONO, Radio Frys- De Prinsentuinschool, gezien vanuit het noordwesten in 1952 Foto Frans Popken/LC

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 7