Lcovaë^tA.!€ 9 der Courant diverse verslagen. Voor deze krant kreeg hij bovendien een rubriek te verzorgen onder de naam Observator, waarin hij met name economische toe standen in Friesland onder de loep nam. Dikwijls was hij, waar het volgens hem moest, bijzonder kritisch en dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Op een goeie morgen vond hij op een raam geklad: 'Observator, wize kater, hou dien snater!' Maar voor hem was het ook een rubriek waarin hij kon filosoferen over bijvoor beeld een nieuwe spoorwegverbinding met Holland over de Afsluitdijk met een mogelijke internationale verbinding en over de noodzaak van een vluchthaven voor Oostmahorn. Hij nam zitting in de commissie, die zich voor een dergelijke haven ging inzetten. Daarnaast was hij ook bestuurslid van de Friese Luchtvaart vereniging en in die hoedanigheid was hij een warm pleitbezorger voor de totstand koming van een burgerluchthaven in Leeuwarden. Het moet voor hem dan ook een grote voldoening zijn geweest toen op 24 juni 1938 met veel vlagvertoon het vliegveld van Leeuwarden werd geopend. Wij waren als schoolkinderen getuige van dit evenement (zal meester Grilk wel heb ben geregeld) en we waren bar onder de indruk toen het pronkstuk van Fokker, de Fokker F36, zo rond het middaguur vlak voor onze neus landde om een voornaam gezelschap in Leeuwarden af te leveren. Zo stond Leeuwarden echt op de kaart. Het VW-werk bracht hem ook nog over de Leeuwarder grenzen, want jarenlang was hij medeorganisator van de 'Elf-en- dertig-tochten', de in etappes af te leggen fietstochten langs de elf steden en de der tig grietenijen. 'Op zijn elf-en-dertigst' dus, wat betekent dat iets zich in een te langzaam tempo voltrekt. Trouw aan Schiermonnikoog Ook in zijn Leeuwarder jaren bleef Grilk onvoorwaardelijk verbonden aan Schier monnikoog en het schiermonnikoogs dia lect, dat hij het oudste dialect van de Frie se taal noemde, alhoewel het hinde lopers daarin een geduchte concurrent was. Niet alleen verzorgde hij in de Kollumer Krant een rubriek in het schiermonnikoogs, ook in de bladen Fryslan en Frisia (moanne- skrift fen de Fryske Bibleteek) schreef hij in de jaren 1926/1928 diverse bijdragen en verhalen in het schiermonnikoogs of in het 'eilands', zoals hij het ook dikwijls uit drukte. Het gedicht Sémanssang publi ceerde hij ook in Frisia. Onlangs is het nog opgenomen op de CD Eilander Liéten fan de lytje Pole, maar dan onder de titel Sommer nachten, hiervoor op muziek gezet door Bernard Smilde, die in 2006 nog de anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslan kreeg opgespeld. Lettende op het ritme van dit gedicht lijkt het mij overigens niet onmogelijk dat Grilk bij het schrijven van Sémanssang de muziek in zijn hoofd heeft gehad van De Terp van Halbertsma met oorspronkelijke muziek van W.A. Mozart. Het gedicht is ongestraft op deze muziek te zingen. Kort geleden waren wij in het Aalto-Musik- theater in Essen getuige van de opvoering van Mozarts Don Giovanni. Toen door een klein ensemble op het podium, gekleed en gepruikt als Mozart, de melodie van De Terp werd gespeeld, zal het u niet verba zen dat in dat bomvolle theater mijn gedachten even afdwaalden naar Sémanssang van meester Grilk. Aangenomen mag worden dat Grilk de eerste is geweest, die het schiermonnik oogs op papier heeft gezet. Daarbij heeft hij destijds ook nog meegewerkt aan de studies, die de Duitse geleerden Siebs, Steller en Dogen naar dit germaanse dia lect hebben gedaan. Gesprek van twee onderwijzers Al met al had meester Grilk op deze manier een druk bestaan. Overdag probe ren de kinderen wat wijzer te maken en 's avonds tot vaak diep in de nacht bezig met zijn journalistieke werk en zijn diver se bestuursfuncties. En of dat nog niet genoeg was bleek hij tot nog meer in staat. Het verhaal gaat namelijk dat ergens in 1928 twee onderwijzers een gesprek hadden tijdens een congres in Utrecht. Het waren de pedagoog/auteur Theo Thijssen en onze meester Grilk. 'Jij hebt een kritiek geschreven over mijn boek Kees de Jongen, hè?' vroeg Thijssen. 'Heb je zelf wel eens een boek geschre ven?' Grilk moest bekennen dat nog nooit te hebben gedaan. 'Dan moet je dat eens doen.' zei Thijssen. Een jaar later ver scheen het eerste boek van Grilk, Twee Zeemansjongens, onder het pseudoniem C. Goudriaan. En in de jaren 1928 tot 1935 verschenen er liefst zestien boeken van zijn hand, afwisselend onder zijn eigen naam en onder pseudoniem. De boeken, die door de gebroeders Kluitman werden uitgegeven, verschenen allemaal onder zijn pseudoniem, terwijl hij voornamelijk zijn eigen naam gebruik te bij de andere uitgevers, zoals L.J. Veen, Valkhof, Kruseman en zelfs een boek met het alleenverkooprecht voor Vroom Dreesmann. Bijzonder was ook zijn in 1934 verschenen boek Op en om den Afsluitdijk, dat werd uitgegeven bij de koffie en thee van de Weduwe Van Nelle. In zijn boeken was dikwijls de onvoor waardelijke liefde voor de Wadden en de waddeneilanden aanwezig, maar hij ver stond ook bijzonder de kunst om het decor van zijn verhalen per hoofdstuk te veran deren van bijvoorbeeld de Robbenplaat naar het Kokambagebergte in Afrika. Eerder heb ik u al verteld over zijn bestuursfunctie bij de Friese Luchtvaart vereniging en daaruit mag je al zijn bij zondere belangstelling voor de luchtvaart concluderen. Zou hij er misschien ooit van hebben gedroomd om piloot te worden? Die belangstelling kwam in een aantal van zijn boeken ook nadrukkelijk aan de orde, zoals in het boek Van klerk tot oceaanvlie ger. Hierin liet hij de hoofdpersonen, afkomstig uit het oer-Hollandse Heiber gen, verhuizen naar Perth in Australië om daar het vliegbrevet te halen en een oce- aanvlucht te maken met de volgende route: ÏWPBG .«■■ViM In Utf GUlM i^i ii»i JUlM Tijr unt 1. I. 3' 4- 5- 4, 7- 9. 9- 1D. II, 12. Pcrth-SyducT Sydney-Auckland (Miv. Z.) Auckland-Tahiti (Gw, UI. Fr.). Tahiii Paasthei'iand (Chili) rniisdieilMirl Va [pafte o Valparaiso ftwxle Jpiwiji> fiixJc Janriio-iSiiit HeLem Sint He] 6 n a - Swi kü [i flfiil ïi d Zajizihar-Dityft ïartia JJddRp Carcii-Ktclinjr Eiland. Keeling EJlajui-Pcrtli 11 Jü JSM 345° JpOO 3 *SP 1850 1800 JOW IS» iS« >5° 14c» 140 14a ]4Q 10 1413 140 34a IjO IJ» 1*5 Icfci MIWV.I 22 lS 2T 2b n 24 14 m 17 ïp [3 etappe* bs™ 35Ü De fictieve vliegroute uit het boek Van klerk tot oceaanvlieger'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 11