Lcovolc^LA.!€ Telkens langs den kortsten weg 11 Beam Bilker Op 15 september 1906 werd het standbeeld van stadhouder Willem Lodewijk, graaf van Nassau-Dillenburg, aan het Hofplein in Leeuwarden onthuld. Dat gebeurde tij dens een plechtige bijeenkomst met genodigden en met publiek. Koningin Wilhel- mina onthulde tijdens een bliksembezoek aan onze stad het beeld in aanwezigheid van haar moeder, koningin-moeder Emma, en van haar man, prins Hendrik. Na afloop vertrok het koningspaar met de trein naar Apeldoorn. Koningin-moeder Emma bleef nog enkele uren in Leeuwar den. In een verklaring van burgemeester A.E. Zimmerman had deze voor het bezoek gemeld, dat 'na het vertrek van de trein Hare Majesteit de koningin-moeder achtereenvolgens een bezoek brengen zal aan het Friesch Museum, het Sint Bonifa- tiusgesticht, het Diaconessenhuis en het Sint Anthonygasthuis.' Over het af te leggen bezoek volgde een correspondentie tussen de burgemeester en de grootmeester van H.M. de koningin moeder, jonkheer mr. Sebastiaan de Ranitz. Hoe de voorbereidingen tegen woordig plaatsvinden als de koningin op werkbezoek komt, of hoe het honderd jaar geleden gebeurde, in principe komt het op hetzelfde neer. Er moeten zoveel mogelijk instellingen bezocht worden en men moet zoveel mogelijk mensen treffen en dat alles volgens een strak schema. Alleen toen gingen de voorbereidingen wat een voudiger, namelijk per brief. In dit geval overlegde het Hof met de burgemeester. Tegenwoordig gaat het via de adjudant en de hofdame van de zijde van het Hof en het provinciale kabinet van de commissa ris der koningin en de kamerheer voor Friesland, samen met de betrokken perso nen van de gemeente waar de koningin op bezoek gaat. Nu vinden er diverse bespre kingen plaats en wordt alles gecheckt, ook door de politie. Veiligheidsmaatregelen en het plannen van de routes en wie de koningin allemaal zou ontmoeten, werd uiteindelijk overgela ten aan de burgemeester. Ook toen had Friesland natuurlijk een kamerheer in buitengewone dienst, zelfs twee, die onaf hankelijk de leden van het koningshuis adviseerden als het over Friesland ging. Dat waren Hector Livius, baron van Heemstra uit Veenklooster en zijn schoon zoon mr Maurits Pico Diederik, baron van Harinxma thoe Slooten uit Beetsterzwaag. Het eerste briefje van de grootmeester aan Zimmerman ging over de volgende af te leggen bezoeken. Emma zou eerst naar het Bonifatiusgesticht gaan, daar zou ze verblijven van 3.40 uur tot 4.10 uur Cs middags). Dan zou de weduwe van koning Willem III om 4.15 uur in het Diacones senhuis zijn tot 4.50 uur en vervolgens zou zij vertoeven in het Sint Anthony gasthuis en wel van 4.55 uur tot 5.20 uur. Het laatste bezoek gold het Friesch Muse um van 5.25 uur tot 6 uur. Dan zou ze aankomen in het Paleis om 6.05 uur (thans hotel Het Stadhouderlijk Hof). Leeuwarden is niet zo groot De grootmeester had er nog enkele opmerkingen aan toegevoegd. Hij schreef dat er in dit programma rekening was gehouden met een speling van tien minu ten. Er mochten nadrukkelijk nergens toespraken worden gehouden. En 'ner gens' werd extra onderstreept. De brief werd als volgt voortgezet: 'en zoo min mogelijk tijd te willen doen innemen door plichtplegingen, wèl zoveel mogelijk aan- Een jaar eerder bezochten koningin Wilhelmina en prins Hendrik ook al het Fries Museum. Hier het vertrek van het Koninklijk gezelschap op 26 september 1905

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 13