LcovolF^£A.!€ 12 Aankomst Emma bij het Sint Bonifatiushospitaal aan de Voorstreek tal verpleegden in de gestichten - man nen, vrouwen en kinderen afzonderlijk - te spreken. Wèl van te voren de namen opgeven.' De brief werd vervolgd: 'telkens svp langs den kortsten weg zou dus van het ene naar het andere gesticht moeten wor den gereden, en in volgorde zóó, dat de minste tijd verloren gaat. Leeuwarden is niet zo groot dat men dan niet in 5 minu ten van de ene inrichting naar de andere kan gaan', aldus De Ranitz, getekend 's Gravenhage 9 september 1906. Daarna werd het definitieve draaiboek opgesteld: vertrek vanaf het station 3.38 uur, aankomst Friesch Museum 3.45 uur, vertrek Friesch Museum 4.15 uur, aan komst Bonifatiusgesticht 4.20 uur, ver trek aldaar 4.50 uur (opmerking: dat was het Amelandhuis aan de Voorstreek), aan komst Diaconessenhuis 5.00 uur, vertrek 5.30 uur, vandaar naar het Sint Anthony- gasthuis en wel naar het Bestuurshuis, 5.40 uur en vertrek Sint Anthoon 6.05. Aankomst Paleis 6.10 uur. Vertrek trein 7.00 uur. Toen koningin Emma aankwam bij het Friesch Museum werd Hare Majesteit een boeketje aangeboden (het vijfde al die dag) en de majesteit liep een route door het museum, waarin zij het recente geschenk van jhr August Lyclama a Nije- holt uit Beetsterzwaag bewonderde. Dat was mooi koperwerk en oud-meubilair. Emma bekeek ook de trouwkamer en de huishoudkamer, waarin de lijfsieraden en de oude klederdrachten ten toon stonden gesteld. De vorstin had grote belangstel ling voor de Poptaschotel in de Oranje zaal. Mr R.A. Fockema van het museum leidde de koningin daar rond. Daarna bekeek de koningin de munten- collectie: de heer S. Wiegersma vertelde daar over. Er werd naar de eerste verdie ping gelopen, daar was de (nieuwe) ter penkamer, met een toelichting door de heer P. Boeles. In de kerkekamer zette de koningin haar handtekening in het gas tenboek. En vervolgens werden nog de Hindeloper kamers bekeken. Een uitleg volgde door de heer mr W.A. van Sloter- dijck. Kast voor kast werd bekeken en zoals de Leeuwarder Courant berichtte: 'de porseleinkamer werd meer dan vluch tig in ogenschouw genomen.' Bij het Amelandshuis, waarin het Boni fatiusgesticht gevestigd was, werd de vorstin begroet door de deken A.J. Aukes. In het gebouw waren alle leden van het bestuur aanwezig, alsmede alle eerwaar de zusters in zondagkostuum. Ze werden allemaal aan de koningin voorgesteld. Wat De Ranitz hiervan vond is niet bekend. Het kon niet uitblijven, het klein ste patiëntje, de vijfjarige Trijntje Talsma, bood de koningin een 'bouquet' aan. In het Bonifaas lagen toen 57 patiënten: 16 mannen, 38 vrouwen en 3 kinderen. Verschillende ziekenzalen werden bezocht, nadat wel inmiddels de zusters naar de zalen waren gespoed. Emma had voor ieder een woordje. Ook in de opera tiekamer werd een blik geworpen. Menig troostend en opwekkend woord Voorzitter G.W. Heesen van het Diacones senhuis stond al klaar om de hoge gaste te begroeten. Mej. De Wendt bood een boeket bloemen aan! In de bestuurskamer zat het hele bestuur, majesteit moest ze allen een hand drukken. De voorzitter en de directrice, mej. G. Reeling Brouwer, leid den de koningin rond. In het Diacones senhuis lagen toen 50 patiënten: 18 man nen, 27 vrouwen en 5 kinderen. Er werd een bezoek gebracht aan de grote man nenzaal, de kinderzaal en de boven vrou wenzaal. 'Menig troostend en opwekkend woord werd door H.M. tot de lijders gericht, terwijl een ieder door haar een bouquetje werd aangeboden.' Hier viel op dat hare majesteit een scherp oog voor details had, want haar aandacht werd getrokken door een gemakkelijke zieken stoel. Zij zei daarop, dat ze meende even eens zo'n stoel in Laren gezien te hebben. De heren waren verbaasd door deze opmerking en antwoordden dat deze stoel inderdaad gemaakt was naar het Larense model. Op de kinderzaal gaf de 8-jarige patiënte Niki Bonga H.M. een bouquetje. In het Dia conessenhuis bevond zich in een paviljoen voor besmettelijke zieken een patiëntje, dat zo graag de koningin-moeder wilde zien. Ziekenzaal in het Sint Bonifatius Hospi taal aan de Voorstreek in 1893

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 14