Willem Cornelis de Groot (1853-1939): een veelzijdig architect 14 Marloes Eskens en Tom Sandijck In de Hollanderwijk staat een monumentaal kunstwerk van Walter Baas, 'een hommage aan W.C. de Groot'. Op de muur die zijn werk stilistisch citeert, is een tekststeen aangebracht die verwijst naar een website (www.wcdegroot.nl). Voor deze site, waar leven en werk van de Leeuwarder architect ontsloten worden, is veel onderzoek gedaan, dat mede mogelijk werd gemaakt door woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland. Het onderzoek leverde, naast een fors aantal 'nieuwe' wer ken van De Groot, ook veel gegevens over zijn levensloop op. Willem Cornelis de Groot wordt op 6 okto ber 1853 geboren in Hollum op Ameland als zoon van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer. Hij groeit op met vijf zussen in een doopsgezind gezin waar de vader als kapitein op de grote vaart de kost verdient. In 1866 verlaat De Groot zijn geboortehuis aan de Westerlaan 17 en vertrekt naar Zaandam. Hier verblijft hij ruim vijf jaar om het timmermansvak onder de knie te krijgen. Hij woont in bij familie Leeuwerink aan de Kerkstraat. Vader Leeuwerink is niet alleen koster en doodgraver, maar óók timmerman van beroep en maakt vermoedelijk zelf de lijk kisten. Het is aannemelijk dat De Groot Da OjHtrewiselrendfl herklit, dut d,™ ^Iluïr Vt', C, js GILOOT 5 til.ïtis Jretii- tert alhier en Jjedert onrtürtnliuiden.e jureu tjj Wijlill Luian Eohtflen-DDi, den TÏMr j. Duinu werJoifiambetfc telast mei du afdoening vaji zaken van bouwkundigen aard, da nr wyEan imren Echtgsnpot ue^ckten, lUEtier- SOi"fc itan letoglifübtaikr. 7JLsh dien Opiigte tul öenöaiDdun us Cl ROOT It wenden hfai veraar sk APChUjectin jiljmts teui wjjlira laren "GebtgetiwG belecfit oanberekDdfl. LeeuwardenII April 1Ö8I. M- L. m BOBfl, Wed, J.Denii, Haar Banleiding ran liet boïtiijtaande jüialii de OnderigeteekfL.de bekend, dat bij iieh te Leeuwarden als Arohilact Iieelr geveatigd en beretlt blcLl beleefde; jjli nat). WwHBlJiflta: Adter Houn, no. 2h. w. a. oa anooT. Annonce in de Leeuwarder Courant van 12 april 1881: De Groot vestigt zich als architect en 'beveelt zich beleefdelijk aan' Archief Leeuwarder Courant bij hem in de leer is geweest. Na deze leer periode vestigt de jonge timmerman zich in 1871 in Leeuwarden. Omdat hij de enige zoon is van de fami lie, hoeft De Groot niet in militaire dienst. Dit stelt hem in staat om verder te leren na zijn timmermansopleiding. In Leeu warden treedt de achttienjarige in dienst bij architect Jacob Douma. Douma heeft uiteenlopende bouwwerken in Friesland tot stand gebracht, waaronder een reeks volkswoningen aan het Oldegalileën in Leeuwarden voor de Vereniging Eigen Brood Bovenal. Zijn eerste Leeuwarder jaren woont De Groot in bij gezinnen in onder andere de Doelestraat en Grote Kerkstraat. Ook verblijft hij een korte periode op het schip van timmerman Hendrik Hotzes Hoekstra. Na de opgedane praktijkervaring bij Douma mag De Groot zich in 1877 bouwkundige noemen. Achter de Hoven Op 31 oktober 1877 treedt De Groot in het huwelijk met de Nederlands Hervormde kleermakersdochter Rika van der Kam. Het echtpaar vindt woonruimte in Leeu warden aan Achter de Hoven. Twee en een half jaar later is Rika zwanger van hun eerste en enige kind, maar dat wordt dood geboren. De Groot is intussen werk zaam als bouwkundig opzichter. Na her haaldelijk te zijn verhuisd van de ene naar de andere bovenwoning aan Achter de Hoven, wonen ze tot aan het begin van de jaren-1910 op verschillende adressen in de binnenstad. Vanaf 1889 kan De Groot het zich permitteren om een dienst bode aan te nemen voor de nodige huis houdelijke werkzaamheden. Omstreeks 1912 betrekt het echtpaar het door De Groot zelf ontworpen woonhuis aan de Emmakade 43. De architect heeft er op de begane grond - naast een ruime kamer en suite - de beschikking over een tekenka mer, een kantoor en een uitgebreide bibliotheek. Tot zijn dood zal hij op dit adres blijven wonen en werken, ook nadat zijn vrouw in 1921 op 71-jarige leeftijd overlijdt. Een bouwkundige met ambities Als bouwkundige timmert De Groot al vroeg aan de weg. Hij is 26 jaar wanneer hij voor het eerst lessen in 'bouwkundig teekenen en aanverwante vakken' aan- Willem Cornelis de Groot aan het begin van zijn loopbaan als productief archi tect, circa 1880 Archief Hollanderwijk Leova.'c^LA.It

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 16