LcovolF^£A.!€ 16 'iPf-HgSnrtyt^wlfin Ui**r<}jw\MA&Z± Ijftfrnf JnUa- /Md Een van De Groots niet uitgevoerde ontwerpen: een opvallend complex met middenstandswoningen in twee bouwlagen aan de Wissesdwinger. Het ontwerp, gemaakt in opdracht van de Woningvereeniging Leeuwarden, dateert uit 1905 dan ook 'op een hartelijke wijze' gehuldigd. Door zijn talrijke bestuurslidmaat schappen bouwt De Groot een breed net werk op van mogelijke opdrachtgevers. Zijn maatschappelijke betrokkenheid werpt zijn vruchten af en geeft hem aan zien in de stad. Bovendien weet hij zijn werk goed aan te prijzen. In een brief aan één van zijn opdrachtgevers schrijft De Groot: 'De woningen met keukentjes die ik voor enkele jaren aan de Verlengde Schrans heb gebouwd zijn zeer gezocht, zoodat wanneer er één verlaten wordt, deze ook onmiddellijk weer wordt betrokken. Het is dan ook de ideale inrichting voor een werkmansgezin en verre te verkiezen boven de andere ingezonden ontwerpen'. Sint Anthony Gasthuis De Groot weet welke kwaliteiten hij in huis heeft en laat duidelijk merken wan neer hij het ergens mee oneens is. Zo dreigt de architect in 1906 zelfs met ont slag als architect van het Popta Gasthuis, omdat hij het niet eens is met het bestuursbesluit om een speciale restaura tiearchitect in te schakelen voor het res taureren van Heringa State (het Popta- slot) in Marssum. Ook is De Groot uitermate kritisch op het werk van zijn aannemers en beklimt hij - hoe klein hij ook is - de hoogste steigers om hun werk te controleren. Als aannemer Jacob van Kammen in 1906 een schrijven van De Groot krijgt over de lekkages die de archi tect heeft geconstateerd bij enkele pasge bouwde keldertjes, schrijft de aannemer teleurgesteld dat hij betwijfelt of dit 'flink handelen is tegenover een aannemer die altijd flink is geweest tegen den architect'. Desondanks wordt De Groot in een necro logie in de Leeuwarder Courant van juli 1939 omschreven als een 'vriendelijke man, die zijn werk met grooten ijver ver richtte en meerdere malen blijken van groote bereidwilligheid en onbaatzuchtig heid gaf'. Verder wordt hij bij zijn afscheid van het Sint Anthony Gasthuis in 1930 geprezen als een architect 'van den ouden stempel, die degelijk bouwde, zonder daarbij de wisselende moderne eischen van welstand en comfort uit het oog te verliezen en evenmin de fïnancieele belangen van het gasthuis'. In het trap penhuis van de Julianavleugel van het

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 18