Lcovaë^tA.!€ De Groot voor zijn woning aan de Emma- kade. De foto is gemaakt rond 1932, één van de laatste jaren dat hij als architect actief was Archief Hollanderwijk Nieuw Sint Anthony Gasthuis aan het Schoenmakersperk wordt bij deze gelegen heid een tegeltableau onthuld. Ook fami lieleden hebben De Groot later omschre ven als een kordate en zelfbewuste, maar tegelijk beminnelijke en gezellige man. In 2002 schreef Trijntje Blomhoff haar herinneringen in het boekje In en om het Sint Anthonij Gasthuis. Haar vader Cor- nelis Blomhoff was onderhoudsman van het gasthuis. Met hem bezocht ze af en toe de architect aan de Emmakade. 'De archi tect was een niet al te grote man, altijd in het zwart gekleed. Hij kwam met de fiets of gewoon te voet', herinnert Trijntje Blomhoff zich. 's Avonds ging ik dan met vader mee naar architect De Groot die op de Emmakade N.Z. woonde. Aan de voor zijde was een serre waarin rieten meube len stonden. De architect was een weduw naar zonder kinderen. We werden binnengelaten door de huishoudster, die erg stijf was en wat zurig keek. Ze lette streng op of de voeten wel geveegd wer den. In de kamer stond een stander met bouwtekeningen. De mannen spraken over het werk en het ingekochte materi aal. Ook werden de rekeningen bestu deerd. Als ik nu deze gesprekken weer voor de geest haal, komt het mij voor dat ze elkaar heel vormelijk bejegenden, iets wat tegenwoordig niet meer bestaat. Van mijn moeder weet ik dat de mannen elkaar hogelijk waardeerden, ieder in zijn werk. De stijve mevrouw gaf mij wel eens een koekje of een snoepje dat ik niet op at, maar onderweg naar huis stilletjes weg gooide, omdat het zo muf rook.' Een figuur van groote beteekenis De Groot heeft zowel in het openbare als in het kerkelijk leven in Leeuwarden een vooraanstaande plaats ingenomen. Als hij na zijn huwelijk Nederlands Hervormd wordt, vervult De Groot van 1913 tot 1916 de rol van ouderling bij de Nederlands Hervormde Gemeente. Bovendien blijft hij, zolang als hij het vol kan houden, iedere zondag trouw naar de kerk gaan. Vooral op latere leeftijd vindt De Groot veel troost in het Woord van God. Op 19 juli 1939 - zes jaar na de uitvoering van zijn laatste ontwerp - overlijdt Willem Cornelis de Groot: hij is 85 jaar oud geworden. Zijn eerste tekenaar Schelte- ma, die net als De Groot van oorsprong Het graf van W.C. de Groot en zijn vrouw Hendrikje van der Kam op de Noorder begraafplaats. Opvallend is de staande steen met symbolen van de vrijmetse laars. Het vormt een van de geheimen die de biografie van De Groot nog in zich draagt Collectie Tom Sandijck van Ameland komt, zet het bureau nog enkele jaren voort. De Groot wordt onder grote belangstelling begraven op de Noor derbegraafplaats in Leeuwarden. In arti kelen rond zijn overlijden in het Leeuwar der Nieuwsblad en de Leeuwarder Courant wordt wederom benadrukt dat de energieke architect een 'figuur van groote beteekenis' is geweest, wiens leven werd gekenschetst door eenvoud en trouw. 'Hij was een man van groote trouw, trouw in zijn werk en trouw voor zijn vrienden'. In 2009 wijdt het Fries Museum een tentoon stelling aan het werk van W. C. de Groot.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 19