Lcovaë^tA.!€ 19 Interieur Waschinrichting De Eisch des Tijds Collectie Hilda Dijkstra gunning en het perceel werd op 2 oktober van dat jaar verzegeld. Smeding vroeg in datzelfde jaar vergunning aan om zijn bestaande elektromotoren te vervangen door twee krachtiger motoren van 4 en 5 pk. Ook hij voldeed niet aan artikel 21 en op 23 oktober van dat jaar werd ook zijn perceel verzegeld. Hij ging echter in beroep en verwees naar de in 1913 wel verleende vergunning. Op advies van de Inspecteur van woningtoezicht en met het in acht nemen van vijf voorwaarden werd aan Smeding, in tegenstelling tot zijn buurman, de vergunning wel verleend. De Electrische Wasch- en Fijnstrijkinrichting werd in 1924 uitgebreid met het naastlig gende perceel nummer 21. Hier werd de handstrijkerij en het invochtlokaal onder gebracht. Het 'stoomtijdperk' begon voor zijn wasserij in november 1925. Voor het plaatsen van een stoomketel met 8 atmos feer druk en een stoommangel werd hem een vergunning verleend. In dat jaar had hij in de wasserij gemiddeld twintig personen in dienst. Directeur van Ozon Het is mij niet bekend of de investeringen van 1925 een positieve uitwerking hebben gehad op de balans van zijn bedrijf. Ook van een eventuele overname van De Eisch des Tijds is bij mij en nazaten van de fami lie niets bekend. De familie Smeding ver trok namelijk in juli 1926 naar Arnhem. Aan de Heijendaalseweg aldaar begon hij wederom een wasserij. Het lot bracht hem echter weer terug in Leeuwarden. Op 6 augustus 1928 werd de N.V. Stoom- wasscherij OZON ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De aangever en tevens directeur was de uit Sneek afkomstige Ruurd Pieter Sevensma. Hij vormde samen met de familie Hoekse- ma de raad der commissarissen van OZON. De vier neven Hoeksema waren geen onbekenden in deze bedrijfstak. De vaders van de neven, de gebroeders Popko en Derk Hoeksema, waren stoffenververs van beroep en begonnen in 1906 aan de Hoekstersingel 15 een Stoomkunstververij en Chemische Waschinrichting. 'Een vuil costuum is vrijwel zonder waarde, een uitgestoomd costuum is weer als nieuw!' was een bekende reclameboodschap van de gebroeders. Sevensma trad al na een paar maanden terug als directeur van OZON en zijn functie werd overgenomen door Antje Hoeksema. De dochter van Derk Hoekse ma droeg op haar beurt in 1931 al snel het stokje over aan Melle Smeding. Smeding was een oude bekende van de Hoekse- ma's. Zij kenden elkaar als buurtgenoten en concurrenten van de Hoekstersingel. Bovendien waren het vroegere streekge noten van elkaar. De Hoeksema's kwa men uit Stroobos, grenzend aan de geboorteplaats van Smeding, Gerkes- klooster. De stoomwasserij, gevestigd in de oude tramloodsen van de NTM aan de Tram straat 34-36, had indertijd een maat schappelijk kapitaal van ƒ100.000, bestaand uit een geplaatst kapitaal van ƒ50.000 en een later gestort kapitaal van ƒ50.000. Het bedrijf begon onder de naam N.V. Stoomwasscherij OZON. In het kader van een wetswijziging werd de han delsnaam op 1 april 1929 veranderd in N.V. Leeuwarder Stoomwasscherij OZON. Ook in dat jaar en het daar opvolgende werd de locatie grondig aangepakt. Tus sen de bestaande loodsen werd een over kapping gemaakt en naast de wasserij werd een garage gebouwd. De Tramstraat 34 was ingedeeld in een bergplaats met sorteerlokaal, machinekamer en ketel huis met de daarnaast staande 30 meter hoge pijp. Aan de Tramstraat 36 was de strijkerij, de expeditie en het kantoor gevestigd. Smeding oefende zijn functie als direc teur van het bedrijf nog uit tot mei 1935. In het daarop volgende jaar werd OZON overgedragen aan Gerardus Johannes van den Berg, van beroep bleker en wonende te Epe. Het bedrijf heeft tot ver na de tweede wereldoorlog de naam OZON gehouden. In de jaren voor de tweede wereldoorlog fungeerde de woonlocatie van Smeding aan de Westerplantage nog als inzamel- plaats van wasgoed voor wasserij De Blin de uit Heerenveen. Melle Smeding overleed 24 februari 1941 op 52-jarige leeftijd aan een maag aandoening. Zijn echtgenote overleefde hem ruim 43 jaar. Zij overleed in 1984.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 21