Lcovaë^tA.!€ 21 vanuit Goes naar Leeuwarden vertrokken en zal daar tot eind 1783 bivakkeren. Zij ne doorluchtigheid prins Ludwig van Wal deck, vader van de regerend vorst van Waldeck-Pyrmont, vertoeft niet in de Leeuwarder kazerne maar in een heren huis in de binnenstad. Wellicht huurt deze kwieke zestiger, evenals in de perio de 1789-1793, voor ruim 500 gulden per jaar het prachtige pand aan de Grote Kerkstraat 18. De winter nadert en het kwijnende culturele leven in Leeuwarden kan wel een muzikale opkikker gebrui ken. De korte biografie over Jean des Com munes in het Nederlands Muzikaal Tijd schrift (3e jaargang nr. 5) licht een tipje van de sluier op en toont aan dat prins Ludwig in die tijd als mecenas en inspira tor heeft gefungeerd bij de muziekuitvoe ringen van Jean des Communes. 'Onder de bescherming van den kunstlievenden vorst Van Waldeck en door enige liefheb bers aangemoedigd, bracht hij het genoot schap Audi et Tace tot stand dat ten huize van de vorst bijzondere concerten hield.' Het pand 'Prins van Waldeck' aan de Grote Kerkstraat zuidzijde nr. 18 Revolutionaire woelingen in Friesland Vanaf 1786 escaleert de politieke situatie in de republiek. Patriotten staan lijnrecht tegenover prinsgezinden. Ook in Fries land keren patriottische excercitiegenoot- schappen zich tegen de adellijke regentenoligarchie. In september 1787 grijpen Friese revolutionairen onder lei ding van Coert Lambertus van Beyma korte tijd de macht in Franeker. Wanneer Wilhelmina, de echtgenote van Willem V en dochter van de Pruisische koning Fre- derik, door enkele patriotten wordt aan gehouden, grijpt haar vader in. Na een korte veldtocht zit Willem V in Den Haag weer in het zadel en vluchten duizenden patriotten naar Frankrijk. Prins Ludwig van Waldeck wordt tij dens de revolutionaire woelingen door de stadhouder op 11 september 1787 tot com manderend officier benoemd over de troe pen in Friesland en zijn regiment blijft enige tijd in Franeker gelegerd. Reeds in 1786 is de prins toegetreden tot de Grote Sociëteit van de voorname burgers in Leeuwarden. Maar zijn rol is al voor de Franse inval in Nederland uitgespeeld. Op 11 juni 1793 wordt prins Ludwig bij een roekeloze aanval als bevelvoerder van zijn regiment nabij Wervik (tussen Kort- rijk en Rijssel) dodelijk in de borst geraakt. In Leeuwarden laat de vorst aan zienlijke schulden achter; onder meer 565 gulden aan zijn wijnhandelaar. Tegen woordig woont en exposeert kunstenaar Jerre Hakse in het pand Grote Kerkstraat 18 dat 'De Prins van Waldeck' is genoemd. In de oostelijke benedenkamer floreert nog altijd de fraaie gestucte schoorsteen partij met bacchantenscène als in oude tij den. Beluisterde de prins daar met het muziekgezelschap Audi et Tace bij het knappend haardvuur de concerten van Jean des Communes? De vermogende burger Pieter Cats Ook de rijke Leeuwarder koopman Pieter Cats heeft kennelijk tot het selecte gezel schap van het muziekgenootschap Audi et Tace behoord, dat tot ongeveer 1793 bijeen komt. Het toeval zorgt ervoor dat een levensteken van dit muzieklievende regentengezelschap de tand des tijds door staat. In 1933 wordt een grote collectie oude muziek van dit muziekgenootschap in een vergeten kastje op een zolder van het pand Nieuwestad 49 ontdekt. Dit pand, met een gevel in empirestijl waarin eens Frieslands rijkste inwoner met zijn gezin woonde, werd in 1806 gebouwd. De hoofdmoot van deze unieke vondst bestaat uit zeventig symfonieën en enige tientallen ouvertures met daarbij een geschreven catalogus. Pieter Cats wordt op 13 januari 1763 geboren als zoon van Jentje Cats en Sjuw- ke Blok. Zijn vader is een doopsgezinde grondbezitter en koopman die tot de gegoede kringen behoort. Naast de woning aan de Tuinen met een stal in het Droevendal bezit de familie Cats het klei ne buitenhuis Mon Gout nabij Snakker- buren. Van Jentje Cats is bekend dat hij in 1780 de latere radicale patriottische aanvoerder Coert Lambertus van Beyma met een lening heeft gesteund. Zijn zoon Pieter Cats beweegt zich vanaf juni 1786 enkele maanden in het Leeuwarder vrij korps, dat zich fel tegen de Friese bestuurlijke oligarchie richt wanneer die de vrijheid van drukpers inperkt en het rondgaan met rekesten verbiedt. Een van zijn radicale kompanen daarbij is de late re Leeuwarder drost en burgemeester Pier Zeper. Het familiearchief Cats/Bie- ruma Oosting in het Historisch Centrum Leeuwarden bevat een intrigerend mapje met stukken over de Leeuwarder vrijmet selarij in de 18e en 19e eeuw. Daaruit blijkt dat Pieter Cats in het najaar van 1787 als Meester tot de prinsgezinde Leeuwarder vrijmetselaarsloge De Frie- sche Trouw wordt toegelaten. In het licht van de politieke situatie van dat moment blijkt dat een gouden greep. Maakt de koopmanszoon zo handig gebruik van het netwerk met invloedrijke prinsgezinden als Johan Casparus Bergsma en Epeus Wielinga Huber om eventuele twijfel aan zijn politieke sympathieën weg te nemen? Blijkens een brief van 10 januari 1798 wordt Cats later zelfs uitgeroepen tot voorzittend grootmeester van genoemde vrijmetselaarsloge. In die jaren heeft de Franse bezetting van onze republiek de politieke en economische situatie volko men veranderd. Radicalen aan het roer in Leeuwarden Op 9 maart 1795 is de Franse generaal Gaspard Thierry met zijn huzaren op weg naar Leeuwarden. Bij de stad komt hem

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 23