LcovolF^£A.!€ 22 Pieter Cats Portret door Taco Scheltema een muziekcorps van wel 40 man tegemoet dat wordt geëscorteerd door een detache ment van de schutterij. Voor zover bekend, is dit het eerste bericht over het bestaan van een muziekkorps in Nederland. Weldra blijkt dat er een andere wind waait in Leeuwarden die naast revolutio naire broederschap, vooral vrijheid en gelijkheid predikt. Iedereen wordt voor de wet gelijkgesteld en dat geeft ook katho lieken, doopsgezinden en joden nieuwe kansen. Kerkklokken mogen op zondag niet meer geluid worden en dominees wandelen op de dag des Heren voortaan noodgedwongen in hun gewone kloffie naar de kerkdienst. De Volkssociëteit in het voormalige Fra- terniteitsgebouw aan de Nieuwestad ont popt zich als een broeinest van Jacobijnse en anarchistiche individuen. Omdat ook in de Municipaliteit (het gemeentebe stuur) voorlopig radicale elementen de overhand hebben, laat de revolutie zich in Leeuwarden tot begin 1798 van zijn meest extreme kant zien. In dat oproerige klimaat worden ressentimenten niet lan ger gestuit door wet en orde. Op 1 augus tus 1795 komt de revolutionaire geest in Leeuwarden uit de fles en worden in het koor van de Grote of Jacobijner Kerk naast de marmeren grafmonumenten ook de wapenschilden en de vaandels van de roemruchte Friese Nassaus grondig ver nield. Ruim 2 weken later, op 16 augus tus, breken militante revolutionairen de grafkelder open en vergrijpen zich aan de stoffelijke resten van de vorstelijke hoog waardigheidsbekleders. Een dag later wordt er door het Franse garnizoen in Leeuwarden feest gevierd vanwege de nieuwe Franse grondwet. Een menigte verzamelt de resten van de stadhouderlij ke attributen uit de Grote Kerk, haalt de portretten van de Friese Nassaus uit het stadhuis en ontsteekt een vrijheidsvuur op het excercitieveld. Friese gardisten, Franse militairen en enthousiaste bur gers dansen de Carmagnole nabij de plek waar nu de nieuwbouw van het Historisch Centrum Leeuwarden staat. Succesvolle koopmansgeest in de Franse tijd Pieter Cats toont in deze roerige tijden zijn koopmanstalenten. Hij breidt zijn vermogen en bezittingen fors uit door alert in te spelen op de economische omstandigheden. Als gevolg van de zware financiële bij dragen van de Bataafse republiek aan de oorlogsinspanningen van de Franse bond genoot, belast de Friese overheid in 1796 en 1797 de zogenaamde corporagoederen, die in totaal een derde van hun reële waarde in de Friese schatkist moeten deponeren. Het gevolg is dat kerkgenoot schappen, gilden, gast- en weeshuizen massaal hun onroerend goed van de hand doen om aan contant geld te komen. De grondprijzen zakken in korte tijd drama tisch en speculanten maken fortuin. Tien jaar later koopt Cats zijn familieleden uit bij een grote erfenis en zo weet deze succesvolle koopman in een decennium uit te groeien tot de rijkste inwoner van Friesland. Hij vertegenwoordigt Fries land vanaf 1798 zelfs enkele jaren in de landelijke politiek maar keert daarna definitief terug naar Leeuwarden. Daar bekleedt Cats de functie van president van de Rechtbank van Koophandel en treedt de koopman toe tot het gemeente bestuur van Leeuwarden. Maar ook in die jaren blijft Pieter Cats een oppassende burger die zich niet teveel wenst te affi cheren met de Franse bezetter. Hij weet de hand te leggen op enkele voormalige landgoederen van de gevluchte Oranjes, waaronder het Princessehof. Pier Zeper, zijn vroegere radicale broeder in het vrij corps, ondertekent in zijn functie van drost de koopakte. Enige gezonde reali teitszin verhindert dat de welgestelde koopman zijn domicilie vestigt in het sta tige pand. De geschiedenis leert immers dat de onvoorspelbare volkswoede zich plotseling kan keren tegen gezeten bur gers die zich een vorstelijk air aanmeten. Cats blijft met beide benen op de grond en dat betaalt zich uit na de terugkeer van de Oranjes in 1814. Hij neemt deel aan de feestelijke inhuldiging van de stadhouder en is in latere jaren lid van de colleges van Provinciale Staten en Gedeputeerde Sta ten. Pieter Cats sterft in 1832 en laat zijn verwanten een enorm vermogen na. Een getalenteerde musicus Aanvankelijk leunt Jean des Communes op de steun van voorname muziekliefheb bers. In die tijd maakt hij eigen composities zoals Sinfonia Victoria 1783) en de Symphonie Rustique (1785). Ook twee opera's, Het melkmeisje van Ber- Het ooit in opdracht van Pieter Cats gebouwde en door hem bewoonde pand aan de Nieuwestad noordzijde (nr. 49) in 1932, toen woonhuis van de douairière van Harinxma. Sedert een aantal jaren het Catshuis geheten

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 24