Op zoek naar een ouder Raadhuis 27 Henk Oly In 1953 wees de toenmalige gemeentearchivaris Mensonides er in een artikel in It Beaken op, dat het hoekpand Naauw en Groentemarkt in 1597 'het oude Raadhuis' werd genoemd. Eekhoff vermeldt een akte uit 1529 waarin eveneens sprake is van een niet nader gelokaliseerd 'stadts oldt raethuijs ende stede'. In dit artikel toon ik aan dat het om hetzelfde pand gaat. Vanaf de dertiende eeuw neemt Leeuwar den als een steeds zelfstandiger wordende handelsnederzetting meer en meer bestuurlijke en juridische taken op zich. Aanvankelijk zal voor het uitvoeren van de daarmee samenhangende activiteiten gebruik gemaakt zijn van herbergen, par ticuliere woonhuizen en kloostergebou wen. Maar na de vergroting van het ste delijk territorium, na de groei van de stedelijke competenties, na de uitbreiding van het stadsbestuur en van het ambte lijk apparaat, moet behoefte zijn ontstaan aan een ruimte die specifiek ingericht was voor de uitvoering van de overheidstaak: aan een stadhuis dus. Sneek beschikt daar sinds 1478 al over, Bolsward vanaf 1474 en het oudste raad huis van Workum stamt eveneens uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw. In Leeuwarden, in de vijftiende eeuw uitge groeid tot de belangrijkste stad van Fries land, lijkt men pas rond 1500 over een raadhuis te beschikken. Stadts oldt raethuijs De oudste vermelding van een Leeuwar der raadhuis dateert waarschijnlijk uit 1494. Op de achterzijde van een document uit dat jaar is namelijk aangetekend dat vier leden van het stadsbestuur een boete krijgen wegens absentie 'int reedhuus'. Mogelijk was dat het pand in de Grote Hoogstraat waarvan de stad zowel in 1504 als in 1505 een vierde deel aankoopt. Uit de transportaktes blijkt namelijk dat zij het toen al voor een deel bezat en dat het ook al dienst deed 'to en reedhws ende flasckhws'. De aktes bevestigen welis waar een al in 'foertyden' gesloten over eenkomst, maar hoelang het gebouw al fungeerde als raadhuis blijft onduidelijk. Eekhoff veronderstelde al dat een ander raadhuis aan dat in de Grote Hoogstraat vooraf moet zijn gegaan. Hij baseerde zich daarbij op de verkoop in 1529 van een gebouw door het stadsbestuur aan Alijdt Arents. Dit gebouw wordt namelijk aan geduid als 'stadts oldt raethuijs ende Uitsnede van het gebied rond Brol en Groentemarkt westzijde, zoals weergegeven op een stadsplattegrond, gemaakt voor de uitgave: Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum Historiae Embden, 1616 Leovo-V^ £<*.11

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 29