Lcovo^ Inhoud iAepLewhehjI Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd VéL> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Beam Bilker, Marloes Eskens, Johannes Faber, Syb Grijpstra, Henk Oly, Tom Sandijck, Kees Siccama, Peter Zondervan Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Telefoon penningmeester: 058-2881123 Ledenadministratie Postbus 6027 8902 HA Leeuwarden, tel. (058) 267 20 72 Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1700 ex nummer 25 januari 2008 Nieuw HCL een schot in de roos (II) 1 De Huizumer dorpskerk 6 Cornelis Grilk, onderwijzer, bestuurder, verteller 8 Telkens langs den kortsten weg 11 Willem Cornelis de Groot (1853-1939), een veelzijdig architect 14 Een historische bedrijfstak, 'de stoomwasscherij' 18 De prins, de koopman en de musicus 20 Van Erp: in 150 jaar van kachels naar keukengerei 24 Op zoek naar een ouder Raadhuis 27 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 Brievenbus/mailbox 32 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in april 2008 Sluitingsdatum kopij 5 februari 2008 Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia het organiseren van lezingen, excursies, de Liuiwadderdag, de jaarlijkse Open Monumen tendag en andere activiteiten. Foto omslag voorzijde: Sneeuwruimen op de Brol in 1955 Foto: Bas den Oudsten Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 2