Nieuws van Aed Levwerd Leova.'c^LA.It 30 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail aedlevwerd@planet.nl Presentatie Spegelspreuk Werd op 30 augustus het friestalige jeugd boek Spegelspreuk aangeboden aan de kamerheer van de koningin, de heer R. Wegener Sleeswijk, de Nederlandstalige versie werd enkele weken later, op 5 okto ber gepresenteerd. Het werd daar op het terrein van het prachtige nieuwe Historisch Centrum Leeuwarden een spectaculaire gebeurtenis, opgeluisterd door de aanwezigheid van twee olifanten van Circus Renz. (Een olifant speelt een belangrijke rol in het boek). Nadat Ritsko van Vliet jr zowel Lodelakei als Prins Willem V mét het boek tevoorschijn geto verd had, werd dit door het illustere duo aangeboden aan wethouder Yvonne Bleize, die het op haar beurt presenteerde aan Cathy Spierenburg, netmanager van de landelijke TV zender gericht op kinderen Z@ppelin. Ze bleek er erg mee ingenomen en beloofde er op landelijk niveau een prijsvraag aan te verbinden. Prachtig hoe Spegel Spiegelspreuk op diverse niveaus enthousiast ontvangen is! We zien als bestuur van Aed Levwerd met genoegen hoe veel basisscholen de wan deltocht langs de in het boek beschreven plekken al gemaakt hebben of dit binnenkort gaan doen. Daarmee wordt dan een mooie stap gezet in de richting van het realiseren van één van onze doel stellingen, namelijk de jeugd actief laten kennismaken met de boeiende historie van de Friese hoofdstad. We willen vanaf deze plaats ook de vervoersmaatschappij en Arriva en Connexion nog hartelijk dan ken voor hun medewerking in dit project. Voor zover onze leden het boek nog niet aangeschaft hebben, het is voor hen voor slechts 10,- te koop bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Het mag eigenlijk in geen boekenkast ontbreken! Uitreiking van de 5e Aed Levwerd Pommeranten Pries 2007 Aed Levwerd organiseerde op maandag 12 november 2007 in de Pelikaankerk een avond met twee onderwerpen: de uitrei king van de Pommerantenpries 2007 en een presentatie over leven en werk van Ritsko van Vliet senior. De zeer begerens waardige Pommerantenpries werd uitge reikt aan Jentsje Popma. De onafhankelijke jury, bestaande uit Hylke Wierda, Yke Ligthart en Jan van der Hoek, kende de prijs toe. Ritsko van Vliet senior afficheerde zich tijdens zijn artiestenloopbaan als: goochelaar conferencier illusionist variété artiest. Gedistingeerd, eigenzin nig, markant en perfectionistisch. Ritsko senior staat op de lijst 'Top 100 van beken de Leeuwarders' van het Historisch Cen trum Leeuwarden. De familie Van Vliet heeft nog interessante beelden in haar bezit op foto, video en dia. Kortom, voldoende aanleiding voor een thema avond. In een afwisselend programma traden op: Salonorkest Sinnema en Ritsko van Vliet junior. Journalist Asing Walthaus, die het laatste interview met Van Vliet heeft gehad, haalde herinneringen op. Algemene ledenvergadering 2008 Noteert u alvast in uw agenda: woensdag avond 23 april 2008 met onder andere de uitreiking van de Pommeranten Pries 2008. De locatie, het tijdstip van aanvang, de agenda, het jaarverslag en het financieel verslag worden ter zijner tijd geplaatst op de website www.aedlevwerd.nl. De uitnodi ging ontvangt u samen met het volgende nummer van Leovardia. Vlnr: Jentsje Popma en Jesse Wassenaar Foto: Ad Fahner

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 32