Lcovaë^tA.!€ 33 betaald ook. Wat wilde een dienstplichtig tijdelijk wachtmeester nog meer? Pieter Veenstra, Oosterwolde Het steegje van Wiersma De familie T. Seinstra te Leeuwarden stuurde de redaktie een foto van een litho, volgens hen ondertekend door J.A. Wier sma met jaartal 1914. Zij veronderstellen dat dit een afbeel ding is van een straatje (steeg) in de buurt van de Tuinen. Op de achtergrond is vaag een gedeelte van de Bonifatiuskerk te zien. Hun redenering is juist. Het betreft hier de Pijpbakkerssteeg, voorheen tus sen nummer 33 en 35 op de Tuinen, die doorliep tot de Amelandsstraat. De maker is niet J.A. Wiersma, maar, zoals beschreven in de Leeuwarder Cou rant van 16 september 2006, de bekende Friese schilder Ids Wiersma (1878-1965). De litho is gedrukt op de persen van de Leeuwarder Papierwaren Fabriek. Geen kunstenaar is zo belangrijk geweest voor het beeld van Friesland in de vorige eeuw als Ids Wiersma. In de eer ste helft van de twintigste eeuw zwierf Wiersma door de provincie en tekende en schilderde hij dorpen en steden, maar ook het platteland met zijn boerderijen en de meren. Ook schetste hij mensen in hun verschillende beroepen, maar vooral werkzaamheden in landbouw en veeteelt waren zijn geliefde onderwerpen. Hij tekende en schilderde in de traditie van de Haagse School waarin de natuur beleving een grote rol speelde. Met de meesters van de Haagse School had hij kennis gemaakt toen hij vanaf 1898 in Den Haag aan de kunstacademie studeer de. Zijn werken zijn impressies van de natuur om hem heen: of het nu de echte natuur was of die van een stad of dorp, maakte hem niet uit. Ids Wiersma werd in 1878 geboren in Brantgum in het noorden van Friesland. Hij was de zoon van een landarbeider. Hij werd eerst gewoon huisschilder. Zijn tekentalent werd echter herkend en dankzij goede contacten kreeg hij de kans een baan in Den Haag te krijgen en om tegelijkertijd aan de Haagse Kunstacade mie te studeren. Daar zou hij blijven tot 1905. Hij kreeg verschillende opdrachten, onder meer van de Nederlandse Munt in 1910, maar ook van de stad Amsterdam om daar te tekenen (1912-1914). Werk van hem bevindt zich dan ook in de topo grafische atlassen van Amsterdam en Den Haag waar hij de eerste jaren na zijn stu die woonde. In 1919 maakte hij de illu straties voor een nieuwe uitgave van het beroemde Rimen en Teltsjes van de gebroeders Halbertsma. In opdracht van de voorganger van de huidige Friesland Bank, de Coöperatieve Zuivelbank, schil derde hij het boerenbedrijf in Friesland. Voor deze en andere opdrachten trok de kunstenaar door de hele provincie op zoek naar onderwerpen. De katholieke meisjes van het damesvak van Vroom Dreesmann omstreeks 1935 Deze foto werd gemaakt door Foto K. Jager, voorheen Voorsteek 96 te Leeuwar den. In hun zelf ontworpen en gemaakte kostuums, voerden de dames een stukje op ter gelegenheid van het huwelijk van een collega. Vlnr. Clara van der Zee, Julia Bakker, Corrie Keuning, Cily van der Zee, Bini Rodenburg, Grady Mulder, Emmy Althof en Els Louhof. Hans Jorna, Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 35