2 bovendien praktijk om zich uit te kopen voor het wachtlopen. Er kwam veel kri tiek op de organisatie. De patriotten heb ben in 1783 geprobeerd de schutterij nieuw leven in te blazen of een alternatief op te richten. In veel steden ontstonden exercitiegenootschappen, vrijcorpsen of vrijwillige schutterijen, waarvan iedereen lid kon worden. De officieren werden democratisch gekozen. De exercerende dominees en winkeliers werden door de prinsgezinden belachelijk gemaakt. Het systeem van schutterijen werkte na vijfhonderd jaar niet meer naar tevreden heid. Er is in de Franse tijd nog jarenlang gedelibereerd om het probleem op te los sen. Uiteindelijk werd onder koning Willem I de veel professionelere politie opgericht. De schutterijen bleven oefenen en werden, net als de na het opheffen van de schutterij ingestelde landweer en land storm, als een bruikbare ondersteuning bij oorlogen en opstanden gezien. Koning Willem III gelaste in 1855 dat de officie ren van de schutters een Onderschei dingsteken voor Langdurige Dienst zou den ontvangen na vijftien jaar dienst. Dit insigne was in vorm gelijk aan dat van de oficieren van het leger, maar lint en mate riaal verschilden. De schutterijen werden pas in 1901 opgeheven. Papagaaischieten In de vorige aflevering werd reeds ver meld, dat er van de bouw van de Stads Schuttersdoelen een incomplete rekening bewaard is gebleven die door de onlangs gepromoveerde historicus Harm Nijboer is getranscribeerd, gepubliceerd en becommentarieerd in de in 2002 gepubli ceerde Leeuwarder Historische Reeks deel VII. Ook werd toen al opgemerkt dat er helaas geen betrouwbare afbeelding van het in de loop der tijd rigoureus verbouw de en in 1868 deels gesloopte gebouw bestaat. Wel blijkt uit contemporain bron nenmateriaal, dat het gebouw oorspron kelijk het voorkomen van een burcht - compleet met toren en kantelen - moet hebben gehad. Naast de weergave op stadsplattegronden uit 1572 en 1603 blijkt dit tevens uit een glasschrift dat in de 17de eeuw in het torentje werd aange bracht: Blonk ooit het Capitool door Cesars lauwerkrans 'k Heb mede Koningen op mynen toorentrans Gehuldigt, vreemdeling: Maar Koningen van Vogels Geschoten van de steng door drift van loode kogels. Nu koelt die oeffening, terwijl der Voogden gunst Mij rijkelijk vertelt trots Italjaansche kunst. Dus pronk ik voor het oog, daar ider trekt sijn lust of, Men noeme my voortaan de Burg van 's Vorsten Lusthof fit dSrT^mir r. f ,-ü* ■oJtrithri Üfj ut- qrf f€f■#!■(?- f- .-ÏSit .«iriW+'i rfi JlfTV' J-.wk«rfwjjü auSjj, w-imI /L j-é s* Lr, rA 4r(i (~*M) f&hy (Qt f SynJcr Jrf drtta/'. PVI'M tav#- h_-W L- ÉHfnP] ff tyajb;*'if ff i, tfff&pr i (y^r Eerste pagina van de authentieke 16de-eeuwse copie van 'De ordonnantie, gemaeckt op't stuck vander Schutterie der Steede Leuwarden, waer naer de gemeene Schutters der selver steede hen voortaen sullen hebben te reguleeren', van kracht geworden op 1 augustus 1564 LcovolF^£A.!€

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 4