Lcovaë^tA.!€ 5 Burgerschool voor Jongens samen te voe gen tot een Jongensschool voor Lager en meer Uitgebreid Onderwijs. Hiertoe werd het oude gebouw in 1868 ten dele afgebro ken. Op het daardoor vrijvallende terrein werd een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de nieuwe onderwijsinstelling gebouwd, welke daar tot 1877 in zou wor den gehuisvest. Van januari 1879 tot juli 1881 heeft het nieuwe schoolgebouw aan het Tournooiveld nog tijdelijk als noodon- derkomen voor het gymnasium dienst gedaan, waarna het op 28 december 1882 tot bewaarschool werd aangewezen. Sedert enige jaren hebben de stadswach ten in dit voormalige schoolgebouw hun onderkomen. Het laatste restant van het voormalige Doelengebouw, dat na de gedeeltelijke sloop in 1868 was blijven bestaan en dat tot dat jaar gedeeltelijk had dienst gedaan als woonhuis van de oude Franse kost school, respectievelijk Gemeenteschool 2 en van 1889 tot 1914 als zittingslokaal voor de Stads Geneeskundige Dienst, laboratorium voor de landbouwconsulent en vaccinatiegebouw, viel uiteindelijk in 1967 ten prooi aan de slopershamer. De oorspronkelijke westgevel van het Doelengebouw was in 1889 al weggebroken ten behoeve van de aanbouw van een turf- bergplaats voor de armenbedeling. Van 1914 tot 1934 had de Woningvereeniging Leeuwarden er nog kantoor gehouden, van 1934 tot 1937 werd het verhuurd aan de Bevrachtingscommissie die er de Schip- persbeurs in onderbracht en vanaf 1937 tot 1954 aan de afdeling Leeuwarden van het Nederlandse Rode Kruis die het afstond als oefenlokaal voor de vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Hierbij werd tevens het gebruik van het naastgelegen speelterrein en gymnastieklokaal, in de uren dat die niet zouden worden gebruikt, toegestaan. Na lekkageschade in 1953 bleek, dat de huurders de zolder van het pand zonder toestemming op de woens dag- en zaterdagmiddagen hadden onder verhuurd aan een meisjes padvinders- groep. Volgens zeggen zou deze hebben bestaan uit dochters van de Leeuwarder elite. Aangezien de zolder slechts via een ladder bereikbaar was en er bij brand geen andere uitgang was, werd het gebruik van de zolder alszodanig verboden. Op een kennisgeving van het Gemeentelijk Woningbedrijf aan b&w van de sloop van het perceel Sint Jobsleen 255, staat met potlood gekrabbeld: 'behoorde bij blo school, gratis in gebruik bij Rode Kruis.' Het kadaster vermeldt een consultatiebu reau als laatste bestemming. Hoe dan ook, in 1967 wist schijnbaar niemand meer van het roemruchte verle den van dit gebouw. Uit niets is dan ook maar iets van een protest tegen de voorge nomen sloop gebleken. Op deze foto uit 1953 zijn grondwerkers bezig met het egaliseren van de oude joodse begraafplaats op de hoek van het Tournooiveld en de Groeneweg. Boven de oude kerkhofsmuur torent als laatste restant van de Stads Schuttersdoelen het in 1967 gesloopte voorma lige Rode Kruis- annex EHBO-gebouwtje uit

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 7