LcovolF^£A.!€ 18 eeuwse schilderijen. Het Fries Museum is in het bezit van een stadsgezicht waarop de Brol, de Kelders en de westzijde van de Groentemarkt is weergegeven, gezien van af de Paardepijp. Het is gedateerd met 1662 en wordt toegeschreven aan Abra ham Beerstraten, een zoon van Jan Abra- hamsz. Beerstraten, die in datzelfde jaar onder andere de Grote Kerk in Leeu warden en de Martinikerk van Sneek schilderde.2 Van dit schilderij bestaat een negentiende-eeuwse tekening die aanmer kelijk meer details toont dan het sterk ver vuilde schilderij zelf. Beerstraten gaf het rechter, het noordelijke deel van de oostge vel van het oude raadhuis weer. Het HCL exposeert op de permanente tentoonstelling een stadsgezicht dat vanaf de Kelders over de Brol een blik op Groen temarkt en Waeze biedt. Het is noch gesig neerd noch gedateerd en de schilder is onbekend. Een reproductie van dit schilde rij is in aflevering 25 van Leovardia opge nomen. Dit stadsgezicht vormt de achter grond voor twee verschillende portretten van hetzelfde, eveneens - helaas, het wordt eentonig - onbekende echtpaar. Op basis van de kleding zijn deze portretten op ongeveer 1675 te dateren. De overeenkom sten tussen deze portretten onderling en van elk afzonderlijk met het bovenbedoel de stadsgezicht zijn zo opvallend dat aan genomen mag worden dat alle drie schil derijen van dezelfde hand of uit hetzelfde atelier afkomstig zijn. Mogelijk zijn ze geschilderd naar een tekening of prent. Afbeeldingen van beide portretten bevin den zich in het archief van het Rijksbu reau voor Kunsthistorische Documentatie, de verblijfplaats van de originelen is helaas onbekend. Een fotoreproductie van het ene portret bevindt zich in de beeld bank van het HCL onder het nummer FDBROLAOOl. Dit wordt daar ten onrech te aan Gerard Terborch en Gerrit Berk- heijde toegeschreven. Het andere is als illustratie bij dit artikel opgenomen. Op deze drie schilderijen is met kleine onder linge verschillen het linker, het zuidelijke deel van de oostgevel van het voormalige raadhuis afgebeeld. Van elk van deze afbeeldingen van de Brol is onduidelijk in hoeverre deze topo grafisch betrouwbaar is. Ze zullen in het atelier vervaardigd zijn naar op locatie gemaakte schetsen die mogelijk achteraf onjuist geïnterpreteerd werden. Ook om compositorische redenen kan de schilder afgeweken zijn van de realiteit. Zo ontbre ken op één van de portretten linde en luchtbrug volledig, terwijl op het andere de brug tussen de boom en het hoekpand is weggelaten. Ook het schilderij van Beer straten verschilt op een aantal onderdelen aantoonbaar van de zeventiende-eeuwse werkelijkheid: de kade aan de Groente- markt-Over de Kelders is aanmerkelijk minder breed en de richting van de Grote Hoogstraat anders dan weergegeven. De gebouwen op het schilderij in het HCL en de ermee gerelateerde portretten zijn vrij schetsmatig opgezet, details ont breken. Aan de westzijde van de Groente markt zijn vier panden met een dwarskap afgebeeld. Dit komt overeen met vroeg zeventiende-eeuwse stadsplattegronden en de huidige situatie. Het maar gedeelte lijk weergegeven rechter pand, dat op een van de drie schilderijen via een brug met de lindeboom verbonden is, zou het hoek pand moeten zijn. Beerstraten beeldt geheel links een vergelijkbaar pand af, maar hij schildert rechts ervan nog een kleiner pand met een trapgevel. Gezien de andere afbeeldingen en plattegronden is deze trapgevel waarschijnlijk topografisch niet correct. Omdat alle schilderijen op hoofdlijnen overeenkomen in hun weergave van de oostgevel van het voormalige raadhuis, mag worden aangenomen dat die voorstel ling redelijk accuraat is. Op basis van deze afbeeldingen is een complete en gedetail leerde reconstructie van die gevel uiter aard niet mogelijk, maar enkele kenmer ken ervan kunnen er wel uit afgeleid worden. Getuige het schilderij in het HCL was het middendeel van de topgevel als een rechthoekig scherm tot boven de nok opgetrokken. Aan weerszijden ervan bevonden zich trapsgewijs enkele lagere zijstukken. De top en die zijstukken wer den geflankeerd en bekroond met pina kels. Deze waren rond of veelhoekig en naar beneden uitgemetseld. Ook Beerstra ten geeft die trappen en pinakels weer. Overeenkomsten Getuige alle afbeeldingen torende het hoekhuis hoog boven de huurpanden uit, het telde twee volledige etages en een zol derverdieping en was daarmee zeker een verdieping hoger dan de andere huizen aan de Groentemarkt. Het gebouw was niet alleen hoog, maar ook breed. Deze relatief grote breedte blijkt ook uit de kadastrale kaart van 1832: de oostkant van het perceel meet daar bijna tien meter bij een gemiddelde huisbreedte zes a zeven meter. Op het schilderij in het HCL zijn twee raamvak- ken zichtbaar, een te verwachten symme trische gevelopbouw doet een derde travee veronderstellen. Op één van de portretten zijn vier raamvakken weergegeven, wat een dergelijke opbouw onmogelijk maakt, tenzij het middenstuk twee traveeën omvatte. Daarentegen sluit een verdeling in vier raamvakken weer beter aan bij de grote gevelbreedte. De gevel is uitgevoerd met een nissen- top: op de tekening naar Beerstraten lijkt sprake te zijn van opklimmende nissen in de geveltrappen. Op beide afbeeldingen zijn de kozijnen gevat in verdiept liggende nissen die aan de bovenzijde zijn afgeslo ten met korfbogen. Op de tekening naar Beerstraten lijkt in het metselwerk boven de kozijnen enig ornament aangebracht, bij hem is bovendien de tweede verdieping afgesloten met een boogfries. Op de drie verwante schilderijen bevindt zich op de begane grond een luifel, Beerstraaten beeldt deze niet af. Al met al maakt de gevel de indruk toe te behoren aan een voornaam gebouw dat op grond van het gevelmodel kan dateren uit de vijf tiende of de vroege zestiende eeuw. Het vertoont overeenkomsten met het oude raadhuis uit Groningen dat uit 1443 stamt en het eveneens vijftiende-eeuwse raad huis van Workum. Het voormalige Leeu warder raadhuis aan de Brol straalde waarschijnlijk meer allure uit dan het gebouw aan de Grote Hoogstraat. 1 Onder andere in 1665 en 1669, respectievelijk HCL ORA ee-23; 163v en HCL ORA ff-15; 133, nog in het Wijkboek van 1878 vermeldt Eekhoff bij het hoekpand Naauw-Groentemarkt: 'Voor heen: Onder de Lindeboom', terwijl hij in zijn Geschiedkundige beschrijving II op pag. 418 ingaat op de functie als prieel. 2 Most, G. van der, Jan Abramsz., Abraham Anthonie Beerstraten, kunstschilders uit de zeventiende eeuw, met een kunsthistorische bijdrage van E. Bartels. Uitg. Bert Post, Noor den, 2002

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 20