Lcovaë^tA.!€ 20 trale al in 1916 overging naar de provin cie. Het Provinciaal Elektriciteits Bedrijf (PEB) Friesland was geboren. Een verge lijkbaar proces van schaalvergroting als dat van de diverse zuivelfabrieken, al zijn deze in particuliere handen. Door de toename van het stroomver bruik en omdat de Leeuwarder centrale nu de hele provincie van elektriciteit moest voorzien, werd er fors uitgebreid. Niet alleen produceerde de provincie de stroom, ze zorgde ook voor de distributie ervan. De toename van het verbruik bleef maar stijgen. Bestond de eerste centrale nog uit twee zuigerstoommachines die een generator aandreven met een vermogen van 480 kilowatt, op haar hoogtepunt kon de centrale 150.000 kilowatt leveren. Dit vermogen werd opgewekt met als brand stof voornamelijk kolen en olie. De kolen werden veelal met schepen aangevoerd en zorgden voor levendigheid op het water van onder meer het Nieuwe Kanaal. Roet deeltjes die in de ketels achterbleven wer den regelmatig weggeblazen en zorgden dan voor luid gemopper en geklaag bij huisvrouwen die de was in de bleek had den gelegd of net aan de lijn hadden gehangen. Daarnaast blies de centrale af Gezicht over het Vliet op de Centrale in 1969 en toe letterlijk stoom af en ook dit zorgde voor levendigheid. Veel Leeuwarders en Friezen hebben gewerkt op de centrale, enkelen woonden zelfs in huizen van hun werkgever. Zoals ooit niet ongebruikelijk was bij veel bedrijven, had het PEB eigen woningen voor een deel van zijn personeel. In dit geval een aantal boven/benedenwoningen aan de Franklinstraat. Om de stroomvoorziening, die steeds belangrijker werd in het dagelijks bestaan, stabieler te maken, werd in de jaren '40 van de vorige eeuw besloten tot landelijke samenwerking. Dit hield onder andere in dat de hoogspanningsleidingen van alle Nederlandse centrales aan elkaar werden gekoppeld. Anno nu is er een kop peling door nagenoeg geheel Europa. Viel nu ergens in het land een centrale uit, dan konden andere centrales iets extra doen zodat de schade beperkt bleef. Slechts hier en daar, zoals bijvoorbeeld op Vlieland, was men niet aan dit landelijke net gekoppeld. Overigens was de elektrici teitsvoorziening van Vlieland tot de twee de wereldoorlog een zaak van Noord-Hol land. De Duitsers brachten vervolgens het eiland onder bij Friesland en daarmee viel de Vlielander centrale onder het PEB Friesland. Vlieland werd pas op 15 febru ari 2008 op het landelijke elektriciteitsnet aangesloten. Vertrek naar Burgum De mogelijkheid tot noodzakelijke uit breiding/nieuwbouw werd in Leeuwarden lastig. Noodzakelijk, omdat de vraag naar stroom toenam en omdat modernere installaties een veel beter rendement leverden. Daarom werd gezocht naar een locatie buiten Leeuwarden. De keuze viel op Burgum, waar voldoende benodigd koelwater is, terwijl daarnaast de keuze van brandstof belangrijk was. Stookte men in Leeuwarden vooral kolen en olie, voortaan zou alleen gas worden gestookt. En gas is ruim voorradig in de omgeving van Burgum. Het gasverbruik zou oplo pen tot maximaal circa 1 miljard kubieke meters per jaar. Na vele protesten werden in Burgum twee identieke eenheden gebouwd die in 1974 en 1975 in gebruik zijn genomen. Het totale vermogen van beide eenheden is 660.000 kilowatt. Het, naar mijn idee, prachtige centralege bouw is ontworpen door architectenbu reau De Gruyter uit Zwolle. De centrale in Leeuwarden sloot begin jaren '80 en sindsdien heeft de tijd even min stilgestaan. Het PEB verdween en er voor in de plaats kwamen NIJON en EPON. EPON was een samengaan van diverse elektriciteitscentrales in vooral noord en oost Nederland. NUON distribu eerde oorspronkelijk de stroom, maar daarmee zijn we er nog niet. De elektrici teitsvoorziening, tot dat moment een nutsfunctie, werd geliberaliseerd. EPON werd overgenomen door het Belgische Electrabel, op haar beurt dochter van de Franse onderneming Suez, inderdaad ooit opdrachtgever van Ferdinand de Lesseps. De centrale, zoals die in de jaren '70 is gebouwd, bestaat nog steeds. Weliswaar zijn er veranderingen aangebracht in de ruim dertig jaar van haar bestaan, maar ze levert nog vrijwel dagelijks stroom. En de schrijver van dit stukje is daar vaak getuige van. Dit jaar is er een open dag op de centrale en u bent uiteraard van harte welkom. Op dit moment is de datum nog niet bekend. Via kranten en de website wordt u op de hoogte gebracht. Afbraak van de Centrale in 1990

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 22