Lcovoc^ Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Albert Bosch, Piet Bosma, Dineke Dam, Johannes Faber, Joop de Jong, Sjoerd Jelle Munniks, Henk Oly, Dirk Swierstra, Aldert Toornstra Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Telefoon penningmeester: 058-2881123 Ledenadministratie Postbus 6027 8902 HA Leeuwarden, tel. (058) 267 20 72 Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1700 ex nummer 26 april 2008 Nieuw HCL een schot in de roos (III) 1 'Die arme Mutter', de familie Nubé tijdens het eerste bezettingsjaar 6 Mijmering over oud Leeuwarden 9 Van Wintertuin en Lido 12 Op zoek naar een ouder Raadhuis (II) 16 En toen was hij er niet meer 19 Loos alarm 21 Lotgevallen van een kleine ondernemer 23 Nieuws op straat 27 Leeuwarden in de lange jaren vijftig 29 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 Brievenbus/mailbox 32 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in september 2008 Sluitingsdatum kopij 12 juli 2008 AedUvwerp Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwar den. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verle den van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten. Foto omslag voorzijde: Start elfstedentocht per boot in de westelijke stadsgracht bij de Prinsentuin in juli 1955 Foto: Bas den Oudsten Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 2