Nieuws van Aed Levwerd Leova.'c^LA.It 30 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail aedlevwerd@planet.nl Aed Levwerd bij opening nieuw HCL Vrijdag 30 november 2007 vond de feeste lijke opening van het gloednieuwe Histo risch Centrum Leeuwarden plaats. Er is daar aan de Groeneweg een in alle opzich ten zeer geslaagd ontwerp gerealiseerd, waarbij de zichtbaarheid en vooral ook de toegankelijkheid sterk verbeterd is. Een van de hoogtepunten binnen dat complex die zeker de leden van Aed Levwerd niet mogen missen, is de permanente expositie 'Het verhaal van Leeuwarden', waarin op zeer originele wijze een virtuele tocht gemaakt worden door de historie van onze mooie stad. We vonden als bestuur dat we Jan Fol- kerts en zijn mensen op een bijzondere manier moesten gelukwensen met deze opening en hebben dat gedaan door een fraaie contrabarometer, voorzien van de originele Liwwadder teksten, cadeau te doen. Dit brengt mede tot uitdrukking onze grote waardering voor de hechte en hartelijke samenwerking tussen het HCL en onze historische vereniging. De baro meter heeft intussen een prominente plaats gekregen naast de ingang naar de Eekhoff zaal. Hendrik ten Hoeve geëerd met Gouden Liuwke Op een drukbezochte nieuwjaarsbijeen komst van historisch Leeuwarden, die op 9 januari voor het eerst in eigen huis kon worden georganiseerd, werd de Leeuwar denkenner, historisch geweten van de stad en bovenal trekker van de werkgroep Open Monumentendag door cultuurwet houder Yvonne Bleize namens de gemeen te Leeuwarden geëerd met de toekenning van het Gouden Liuwke. Deze onderscheiding is een aantal jaren geleden in het leven geroepen voor hen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken voor de stad. Aan Hendrik viel de eer te beurt vanwege het feit dat hij zich tientallen jaren lang op onvermoeibare wijze heeft ingezet voor het promoten van het rijke Leeuwarder monumentenbezit. Sedert 1986 fungeerde hij - aanvankelijk als voorzitter van de stichting Aed Lev werd en later als initiator en trekker van de onder onze verenigingsvlag opererende werkgroep Open Monumentendag - als boegbeeld van de Leeuwarder Open Monumentendagen die zelfs landelijke faam genoten. Helaas heeft Hendrik zich het afgelopen jaar om gezondheidsredenenen moeten terugtrekken uit de frontlinie van de Hendrik ten Hoeve krijgt door wethouder Yvonne Bleize het Gouden Liuwke opge speld Foto: Ad Fahner organisatie. Desalniettemin hoopt het bestuur bij het organiseren van toekom stige Open Monumentendagen nog vele jaren gebruik te mogen maken van zijn ongetwijfeld raadzame adviezen. Open Monumentendag zaterdag 13 september De bijzondere situatie doet zich voor dat er dit jaar twee monumentale objecten leegstaan en het is dan ook de bedoeling om dat tweetal op de komende OMD cen traal te stellen. Het betreft enerzijds het Provinciehuis en anderzijds de voormali ge gevangenis de Blokhuispoort. Dankzij de constructieve medewerking van de Provincie is de toezegging van de openstelling van het eerste object al bin nen, we zijn nog druk bezig met het fiat van de Rijksgebouwendienst en Justitie om het Blokhuispoortcomplex openge steld te krijgen. De voortekenen laten zich gunstig aanzien, maar natuurlijk kunnen we pas echt aan de slag als de definitieve toezegging binnen is. Die hopen we deze maand binnen te krijgen. Het zou natuur lijk prachtig zijn, twee van die bijzondere monumenten in de binnenstad op steen worp afstand van elkaar! Gezicht op de Gevangenis, hoek Blokhuis plein en overzijde Zuidergrachtswal rond 1930

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 32