Lcovaë^tA.!€ 7 Afscheid van president van de rechtbank Mr. H.W.A. Schipperijn in 1966. Geheel links zittend: Mr. Gerard Rudolf Nubé, destijds officier van justitie Foto: Leeuwarder Courant führer nog mee dat mr. Gerard Rudolf Nubé minder schuldig was aan de feiten waarvan de familie Nubé werd verdacht, dan de anderen. Bij de huiszoeking zou hij zich kalm hebben gedragen. In de eerste vergadering van de procureurs-generaal in 1941 deelde mr. Reilingh mee dat er bij Albert Hendrik Nubé (geboren te Leeu warden op 06-08-1915), landbouwkundig ingenieur, geeft als directeur van het Friesch Rundvee Stamboek toelichting bij een keuring in 1954 Foto: Leeuwarder Courant de huiszoeking beledigende gedichten waren gevonden, een voorraad koffie en thee en enige dekens, afkomstig uit het zomerhuisje van de familie Nubé. Tegen mr. Nubé had men niets anders inge bracht dan een Canadees portretje van prinses Juliana, dat men in zijn porte feuille had aangetroffen. Ook de burgemeester van Leeuwarden, de commissaris van de provincie Fries land en de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken beijverden zich om hoogte van de aan klacht te krijgen. Uit de door mij geraad pleegde stukken blijkt niet dat de bestuurlijke en de justitiële autoriteiten onderling contact met elkaar hebben gehad. De burgemeester van Leeuwarden schrijft op 14 januari 1941 aan de com missaris van de provincie Friesland dat hij had vernomen dat de Nubé's verdacht werden 'van spionage tegen Duitschland, in ieder geval van overtreding van bestaande rechtsvoorschriften, waardoor nadeel voor de Duitsche Staat zou kunnen ontstaan, zij het dan dat die overtredin gen meer zouden voortvloeien uit onna denkendheid dan uit opzet.' Het verblijf in de cel was hoogst onaan genaam. De gedetineerden zaten cellulair. Zij hadden geen contact met elkaar. Ge rard Rudolf Nubé probeerde door klopsig nalen op een buis met een van zijn broers in contact te komen, maar dat leidde tot niets. Bijstand van een advocaat heeft hij nooit gehad. Goede herinneringen heeft hij aan de Nederlandse bewakers, die hem bij de avondronde een hartelijk welterus ten toewensten. Gerard Rudolf vertelt dat hij, eenmaal in Den Haag aangekomen, werd verhoord in het door de Duitsers gevorderde minis terie van Koloniën. Bij hun huiszoeking hadden de Duitsers de illegale nieuwsbe richten gevonden. Zij onderwierpen hem aan schrijfproeven om aan te tonen dat die van zijn hand waren. Door zijn hand schrift te verdraaien wist Nubé aan die schriftvergelijking te ontkomen. Ontken nen leek de beste tactiek. De Duitsers namen hem vooral kwalijk dat hij zich als lid van de rechterlijke macht met deze affaire had ingelaten. Van de anderen weten wij niets. Wel is bekend dat vader Nubé bij zijn verhoor blijk heeft gegeven van zijn Duits vijandige gezindheid. Anti-Duitse houding Tot zijn stomme verbazing werd Gerard Rudolf Nubé na een week of zes plotseling vrijgelaten met zijn broer Albert Hendrik, die student was in Wageningen. De ande-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 9