Voor [2 SO m eigen kuis te Leeuwarden 4 HET PRACHTIG HEERENHUIS HOOFDPRIJS m DE J. I LOTERIJ 12 HOOFDPRIJZEN - IS PRACHTIGE HULZEN LcovolF^£A.!€ 12 DIT SöM UTtFtEflO E ELEfiEN HEEFtENHUlS1 it iftffriii a ha d*r TWAALF HOOFDPRIJZEN ■Ér da TWAALF LOTËR1JÏN CMdptfenur:! riasr rlm Min ^Ip.1 b, Ji+( wirtM „DE JOOD3CHE INVA1IDE* W-i. F K IE 51L ft N O u»cpt£. shd. v. d, Ji.a I, Juk. r.ir-s*. r3, «it. tweede PRIJS 0 raw mdw dmr Lnlp-M^n s«i V|g| »lT-MfltD'!' ESS-EX AjjIu- iimüiv a^ur 9b Cucsli jUadcl lUiSC*. VfPRFU HEEFT IEDERE LOTERIJ MINSTENS DU I.IEND PHMHTIBE FHirZIN, W.(. PHIIijt1 3tnöiird-(omblllltH, Amoubk^-uiten, Gnudin h Zllv. «inrvtrpth, üc. de,— wm- PRIJS PER LOT F £-50. '~m Ijariü V.EB.LEE35S1J.EL Ly: ^.r Hl Ta.'. Tirj Itivcuir 11. ad. LêSS; trrLlml TiL 'JCM t±.,nü, TiL !.LU; Liiyi Mttinir J-. Td. Si: OxaiL. OERE-DIP: IdöttulHt ftTITA KIIAAJJ, v«ad, IiL LL-ÏJ ca .iJE JiXiriKCUE JjH-ALUirXm Ad.lrrp. A.MJ VEHliJÜJ, ïtaipra Ldl.W. KNIP ©^oehstaénaen 15l'n luf. gQM JLNTI „TüE JOCOÏCRK IH VJLI.I UI JfP. IELwit. H 1 A3Uri HRTJik. TVtroMfi rtij wdJidI.HjWi 11éO. Hil L'rJiig KrfJói* F 1(£4be4 ui bi riftta. riri be4lf« Jibfad ;t V iu .u-na* k- L:bn jir rrrt'*:f.1 ajLAJI: iC'-EH-- übbdiiik#4ta£|. ÖcgrhalRa utf Nol ■■r.ar-jri wnrrfl Ook op de Voorstreek was veel te zien en te doen. Zo was het altijd een sport om bij de meubelwinkel op de hoek van Voor streek en Wortelhaven een dikke steen op de mat te leggen, als de winkeldeur open was. Dan ging namelijk de winkelbel over en moest je hard wegrennen om niet gepakt te worden. Aan de noordkant van de Eewal was een gebouw, dat jarenlang heeft leeg gestaan. Er waren ramen kapot en niemand durfde er naar binnen te gaan. We waren ervan overtuigd, dat het er spookte... Hofschool Tot 1942 heb ik op de Hofschool gezeten. Het hoofd was juffrouw Van der Heuvel, die ook les gaf aan de zesde klas op de bovenverdieping, waar je als leerling van de laagste vier klassen niets had te zoe ken. De meeste scholen hadden een man als hoofd en juffrouw Van der Heuvel was dan ook een uitzondering. Beneden, rechts van de ingang, was de eerste klas van juffrouw De Hoo, die ons leerde lezen en schrijven, met leesplank (aap, noot, mies.en kroontjespen. Achter dit lokaal was de tweede klas met juffrouw Leekstra (ik herkende haar van de foto op bladzijde 7 van Leovardia 18). Links van de ingang was achter klas drie, waar ik me niets van herinner en voor, dus aan het Hofplein, was klas vier met juffrouw Van der Wal. Ik heb haar dat jaar vaak verwenst, maar nu ben ik haar erkentelijk: ze heeft ons leren hoofdrekenen en daar heb ik later als wiskundeleraar veel profijt van gehad. We begonnen elke ochtend en elke mid dag met een half uur hoofdrekenen in een snel tempo. Hoeveel procent is 1/5? Hoe veel vierkante meter is een hectare? En zelfs de stère (kubieke meter, red.) ont brak niet in de vraagstelling. In de pauze naar buiten en op de stoep spelen tot aan de ingang van de ambtswo ning van de commissaris van de koningin (nu hotel/restaurant Het Stadhouderlijk Hof). Aan de andere kant van de school zat Van Gend en Loos. Die had veel paar den en er lagen dan ook vaak vijgen op straat. Om vier uur liepen we weer naar huis terug en was er tijd om te spelen, of je moest nog wat halen in de winkel van Hobma of De Wit. Om geen van de winke liers te bevoordelen werd er afwisselend bij de ene of de andere inkopen gedaan. Verbannen Het was in de tijd, dat er nog heel wat ton nen in gebruik waren. In Werkmanslust kwamen regelmatig de tonnenmannen de volle ruilen tegen de lege. Er reed dan een soort kleine trekker met een aanhangwa gen er achter door de straten, waar in twee etages de tonnen op stonden. In een koude winter met veel sneeuw is deze een keer in de Veestraat geslipt, de aanhanger sloeg om tegen de trottoirband en een deel van de tonnen met inhoud ging dwars door de deur van De Wit de kruideniers winkel binnen met als gevolg een enorme strop en een ravage, die veel bekijks trok. In 1942 had mijn vader zich naar de mening van de bezetters zo verzet, dat ons gezin werd verbannen uit de drie noorde lijke provincies. De rest van de oorlog heb ben we in de Achterhoek gewoond. Het huis aan de Groningerstraatweg werd verhuurd en nadat de huurders iets anders hadden gevonden zijn wij er weer ingetrokken. In de Achterhoek liepen we veel op klompen, die, zoals daar gebruike lijk was, ongeverfd waren en geschuurd. Advertenties in de Leeuwarder Courant, bedoeld om de verkoop van loten voor De Joodsche Invalide te bevorderen Die witgeschuurde klompen werden hier aan de armere kinderen verstrekt. Als ik die klompen droeg werd ik nageroepen met: 'skoalklompen!' Daar voelde je je niet lekker bij. Aan de Groningerstraatweg heb ik gewoond tot ik 'het huis uitging' en de straatweg was veranderd in een brede asfaltbaan. Omstreeks 1968 is het huis verkocht aan de Rabobank, die er enkele jaren kantoor heeft gehouden en nu is het een huiswerkinstituut en is het huis door beide instellingen op diverse plaatsen ver bouwd. J#- GRONINGER STRAATWEG 30 -*( ||ip4 li l «Tim ULucr. Iiio. i4rrt. EhIcko, |ta*|h car. max. AMt-cllni FrMnOT. GiffcCvcLtvd J-»i frd NiölWr JliHiG*, Blmnmto-rtTretkiflirten DTerstaantui Nat-uii OTTEMA te LsFuwnrrlm. ÏOTPT noc HEDEN LOTEN VAN DE JL L LOTERIJEN 12 X 10W PRIJZEN Laten Ttririkttir till B, t UlÖMiV. SinvciUd JE*. Tri. ïfflï; HIptt. J. ELK ID. L JTlrtPlf. W, Hl l«St art»r. K. DTF'JSGEE. dripkl;+*s] t, Hl Etffc JL. ITOTIKGÊR Jr. XlEHfVtf K: 2f*Pr. U. t. d. TJr«iDË, la. Hwkrtr III. H- Gil*. ÜEHÏQS, H". SCHATRAAD li, bL HU1 ip Fnackcr: Dï. L I15.AMSGK. TMmir.&l JL T.BYDESDOfllFF. T, I.L 113: Ui Hirlkuti Hm. J. l.RTDEBDORTF— I>E TR'LS. fiwilnit "iï: ir- SftMll C. HETMAÏR. ËiHillttivri L SjUEEin J.1ASVI.1. Ih ïtnUurpL^EBrt I?; 1p Si. Aniü Pi-^hli: I K li'rsyiF:. U.vGïl.ApI JDII. ErHITTHAS. JMDSCHF. IWALIDËr. AN|SIJiHDA.VL PQ9TGlB.fi iM.'JÜfl. L^he. u4r-1in (ri uhtui |uni ii* c f r r n i&a

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 14