DANSINSTITUUT Leeuwarden danst Lcovaë^tA.!€ HERM, LEVIET's 17 Johannes Faber Naast volksliedjes is de dans wel de oudste vorm van muzikale kunstuiting. Bij alle volkeren der oudheid is hij bekend onder de meest verschillende namen: feest-, wapen-, krijgs- en religieuze dans. In elke tijdsperiode heeft ook de dans wel een ontwikkeling doorgemaakt. Waren in de periode van onze overgrootouders de reidansen een bijzondere vorm van ver maak, toch werden ze destijds verdrongen door de uit het buitenland ingevoerde wals en polka. En niet iedereen was daar erg blij mee. Vooral door predikanten werd het dansen heftig veroordeeld en zelfs werd ooit aan het dansen alle onheil, oorlogen en ziektes toegeschreven. Tijdens de oorlogsjaren 1940-'45 werd ook al een verbod uitgevaardigd voor het openbare dansvermaak en het dansen in clubs. 'De idealisten van het toenmalige regime zagen in de zogenoemde paardans een product van negercultuur, opgekomen buiten het verband van de gezonde krach ten van het buitenleven', zo schreef dr. Goedewaagen in het Leeuwarder Nieuws blad. En hier en daar in het buitenland komt dansen al helemaal niet aan de orde; zo is het bijvoorbeeld volgens de Iraanse wet niet toegestaan dat onge trouwde jongens en meisjes met elkaar dansen; dit kan zelfs bestraft worden met zweepslagen of celstraf. De voor- en tegenstanders van het dan sen zullen het wellicht nooit helemaal eens worden en wat de een beschouwt als ontspanning en vermaak wordt door de ander als een 'niet te verontschuldigen lichtveerdicheyt' gezien, zoals men dit vroeger placht uit te drukken. Maar onze voorouders bleven toch dansen, op partij en en bruiloften, op de burger- en boeren kermissen en in de danshuizen. Tot aangiften en te spreken over den danscursus Mij eerste kennismaking met de dans was trouwens met de volksdans, die wij beoe fenden op de verenigingsmiddagen van de J.V.O. (de Jeugdvereniging Voor Onthou ding, dat wil zeggen, de club van de jonge drankbestrijders). Terwijl ik deze doelstel ling mijn hele leven trouw ben gebleven was dit bepaald niet het geval met de volksdans. Mijn herinnering gaat daarbij niet verder dan tot 'Ik heb een brilletje al voor mijn ogen, om te zien of de boeken loge' en dat zijn niet echt warme herinne ringen. Er waren mensen, die dat stukken beter konden dan ik, bijvoorbeeld de jeugd van de A.J.C. en later de overbekende Ljouwerter Skotsploech. In 1904 werd overigens al geadverteerd met de mogelijkheid 'tot aangiften en te spreken over den Danscursus' door dans school M.P.J. Roelofsma. Als nieuwe dan sen werden toen onder andere geïntrodu ceerd: de reformwals, de wals cosmopolite, de motor polka en de trocka Frangaise. En dat alles kon geleerd worden in de Klan- derij te Leeuwarden. De moderne dansen ontwikkelden zich in het bijzonder na de oorlog van 1914- 1918. Toen werden deze ook in Leeu warden geïmporteerd, waarvoor onder meer verantwoordelijk was de Nieuwe Inrichting voor Modern Dansonderwijs van Herman Leviet Azn. uit Groningen, die in 1918 zijn danskunsten in Leeu warden ging onderwijzen voor dames, heren, kinderen en besloten clubs, waarbij hij werd geassisteerd door fraulein Olga Ivanova. Naast de moderne dans gaf hij ook nog onderricht in toneeldansen en baldirectie. Al met al had zijn dansinsti tuut toen een wat elitair karakter. Het gemeentebestuur van Leeuwarden zag in die tijd ook wel wat in een dansfeestje en organiseerde tijdens de Leeuwarder ker mis in juli 1921 een bal-champêtre in de Prinsentuin. Eerst gaf het stafmuziek korps nog een concert, waarna de dansen werden ingeleid met een polonaise, waar bij natuurlijk van een groot deel van de tuin gebruik werd gemaakt. Op een hou ten vloer, gelegd in de zogenaamde halve maan, werd er toen tot middernacht gedanst onder leiding van Herman Leviet. Meneer Leviet zal van zichzelf vast wel hebben gedacht te voldoen aan de voor naamste eisen om goed dansonderwijs te kunnen geven, zoals destijds als volgt werden omschreven: tact, persoonlijk heid, beschaving, natuurlijke gratie van beweging en een absolute beheersing der techniek. Ook zal dit wellicht het geval zijn geweest met Hub. Adema, die de bekendste dansmeester van Leeuwarden zou worden. In de jaren twintig diende hij zich aan als Modern Dans Instituut met klassikale, besloten, privé- en kinderles- sen met 'onderwijs in het nieuwste op het W**» ,L Gr. Kerkstrasl 11 Te-I, 1650 LF-ELjWARDEr N 3 Dfc. Tl'JrtNfi.ÜNiGrVENnF INRICHTING IC düiAr utï: cJi: PROSPECTUS 1929-1930 ÜU-flW ifl I(I Pi -w Prospectus van Herman Leviet's dansin stituut

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 19