A Lcovaë^tA.!€ 23 met een grote tuin was voor de familie 'een lot uit de loterij'. Tot 1927 bleef dat huis eigendom van de familie. Grootvader was de negende in een gezin van twaalf kinderen, van wie er acht vol wassen werden. De oudste, Dionijs, over leed na een lang ziekbed thuis, op zijn tweeëntwintigste. De naam Dionijs komt zelden voor, maar hij is al oud. Hij kwam twee en een halve eeuw geleden in de familie Burger. Dat was in 1751, toen een zekere Commer Burger jr. zijn vijfde kind heeft 'genomineert na zijn oom Dionijs van Nijmegen' zoals hij in zijn bijbel aan tekende. Kleine Henkebonk, zoals grootvader thuis werd genoemd, kwam onder de hoe de van juffrouw Hutchinson op de beroemde Nutsbewaarschool aan de Tui nen, waar tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw nog altijd een gemeente lijke bewaarschool was gevestigd. Volgens eigen zeggen was hij een lastpak, iets dat degenen die hem gekend hebben gaarne willen geloven. 'Voor jongens was Leeuwarden een zali ge stad. Niet te groot en niet te klein. Niet te groot: men kende alle personen van Combertus Pieter Burger sr., eerste direc teur van de rijks hbs aan het Zaailand in de jaren 1867-1892 belang; men leefde mee met al wat er in de stad gebeurde en - waar men ook woon de - binnen het kwartier kon men buiten zijn bij de weilanden', schrijft grootvader in 1949 in zijn Leeuwarder jeugdherinne ringen. Hij schrijft verder: 'Spoedig na de stichting van de burgerschool (de H.B.S.) is het in Leeuwarden gebruik geworden dat jongens eerst één of twee jaar deze school bezochten om dan naar het gymna sium over te gaan. Behalve in het Latijn en Grieks liet het onderricht daar alles te wensen over. In 't geheel waren er tien halfjaarlijkse klassen, waarvan elk niet meer dan een drietal leerlingen telde. Per soonlijk heb ik van deze gunstige instel ling niet geprofiteerd. Mijn aanleg was letterkundig. Gelukkig ben ik om mijn ogen voor Nieuwediep afgekeurd (de adel borstopleiding in Den Helder). Dat ik op dertienjarige leeftijd zeeofficier wilde wor den was alleen te wijten aan de adel borst-uniform en de ponjaard met de lan ge gouden ketting. Zonder bepaalde reden ben ik naar de Indische richting te Delft gegaan en het daarop volgende jaar naar Leiden, voor de studie medicijnen. De geneeskundige studie is in hoge mate belangwekkend en het beroep van genees heer het edelste dat men zich kan den ken.' De klinische colleges in de universi teitsstad duurden toen precies vijf maan den. Alle boekenstudie moest thuis in de zeven 'vakantiemaanden' gebeuren. Eerzame Burgers Tijdens grootvaders laatste burgerschool jaar in 1891 overleed zijn moeder. Zij was lang ziek geweest en geopereerd, maar dat bracht geen verbetering. Met blijmoe dige berusting schikte zij zich in het onvermijdelijke. Zij liet een druk gezin achter; vijf kinderen, de jongste was pas twaalf, woonden nog thuis. Grootvaders twee oudste broers, Huib en Bert, waren afgestudeerd en beiden leraar aan het gymnasium in Haarlem. Zijn twee andere broers studeerden weliswaar te Leiden en Delft, maar net als bij grootvader, gebeur de het studeren voor hun examens gro tendeels thuis. De twee jongere zusjes gin gen nog naar school. Het duurde anderhalfjaar voor een nieuwe echtgeno te haar intrede deed. De volwassen zoons begroetten haar hartelijk. Het huis Bij de Put 15, nu in gebruik als Loge van de Vrijmetselaars Tekening van J. Rotgans Maria Louise Suringar, afkomstig uit een vooraanstaande Leeuwarder familie, was een statige Friezin met 'een onverwoest bare levenslust en energie'. Nog op haar zeventigste jaar schaatste en fietste zij er onvermoeibaar op los en als presidente van de Naai- en Verstelschool was zij een bekende verschijning in Leeuwarden. Ook na haar huwelijk, het was haar eerste, bleef zij deze functie lange tijd vervullen. Daarnaast was ze ook nog voogdes van het Nieuwe Stadsweeshuis. Zij wist zich bij al haar stiefkinderen zeer geliefd te maken en voor haar eenen twintig (stief) kleinkinderen, waaronder mijn moeder Bertha, tante To, oom Wim, tante Mien en Zusje (de vijf kinderen van Hendrik Burger en Gesina Maria Pleyte), bleef zij haar leven lang 'grootma'. Kort na de geboorte van mijn oudste zus Gé ging mijn moeder naar Leeuwarden om grootma haar nieuwe achterkleinkind te laten zien.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 25