Lcovoc^ Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg, ad interim Alexander Tuinhout Medewerkers aan dit nummer Hubertha Bijtel, Jacob van Essen, Johannes Faber, Wilma Koole, Wil Schack- mann, Kees Siccama, Kees Spithorst, Meine Staal Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Telefoon penningmeester: 058-2881123 Ledenadministratie Postbus 6027 8902 HA Leeuwarden, tel. (058) 267 20 72 Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1700 ex nummer 27 september 2008 Het algemeen erkend weldadig karakter onzer natie: Leeuwarden en de landbouwkoloniën 1 Na schooltijd 7 De hoofdprijs van de loterij De Joodsche Invalide 10 De Potmarge, hoofdrivier van Friesland 13 Leeuwarden danst 17 Combertus Pieter en Hendrik, eerzame Burgers van Leeuwarden 22 Beter met Bleeker (1919-2009) 25 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 |W\f ya - m Brievenbus/mailbox 32 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in januari 2009 Sluitingsdatum kopij 20 oktober 2008 AïuUvwuip Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten. Foto omslag voorzijde: Verkeersdrukte op de spoorwegovergang in de Schrans in 1955 Foto: Bas den Oudsten Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 2