i?L V'".Sfi. fMïSM 3 Eene slegte vrouw alhier Het is typerend voor Johannes van den Bosch dat hij de 'proeve' al na enkele maanden tot een succes verklaart. Najaar 1819 worden er vijftig huisjes bijgebouwd, dat heet in het begin Frederiksoord-2, en daar mag het arrondissement Leeu warden ook iemand plaatsen. Er wordt gekozen voor een gezin uit Hennaardera- deel, dat volgens de staat van aangeko men gezinnen niet helemaal compleet arriveert: 'Sikke Hessels Hoekstra, sterk 6 hoofden, waarvan de oudste zoon bij hun vertrek wegens diefstal tot correctioneele straf is verweezen.' In de zomer van 1820 verrijst op het Steenwijkerwoldeheideveld kolonie num mer 3, ruim 100 hoeves, vernoemd naar de oudste zoon van de koning, Willems oord. En tegen die tijd is gebleken dat er ook andere manieren zijn waarop Leeu warders in de kolonie kunnen komen. Om te beginnen als employee. De allereerste spinbaas van de kolonie was na een paar maanden naar huis gestuurd nadat hij in een dronken bui 'de glazen van een inwoonder' van Vledder had ingeslagen. Types, die de naam van de kolonie in aan grenzende gemeentes bezoedelen kan de Maatschappij niet gebruiken. De plaats waar hij vandaan kwam, Leiden, geeft toe: 'Hij en de zijnen waren onkruid in den akker.' Er is vervanging nodig en kort daarop vermeldt het brievenboek van de Maatschappij: 'Subkommissie Leeuwarden proponeert eenen Johannes Gunther tot spinbaas en opzichter der weverijen, als bij uitnemendheid in die vakken ervaren tot opzigter en leermeester bij de fabrica ge in de kolonie.' Gunther mag op proef de spinnerij lei den, maar daar oordeelt de directeur over hem 'dat hij geen zeer grote kennis van zijn vak verkregen heeft.' Ook Johannes van den Bosch is van mening 'dat hij de man niet was die met een goed gevolg aan 't hoofd eener fabrijk kon geplaatst wor den.' Belangrijker dan eventuele vakbe kwaamheid is dat Johannes Gunther niet opgewassen is tegen de kolonisten. Een spinbaas moet de kwaliteit van hun werk beoordelen en aan de hand van die kwali teit bepalen hoeveel loon ze krijgen. Daar voor moetje stevig in je schoenen staan en bereid zijn harde ruzies aan te gaan. Na een tijdje moet Gunther weer vertrekken, .ir 4\.'. - -Z- t - - i - -P.t-i - -C"r' i >i f"? - r-t i e. «r JT'II y. y j - *1 j' ,1-J- S*~ J' i -i '1 ,r i i ■- r £n-Zm..- rp? i li JL sik,. ty, 1 rf-rf 1h v - .J yi c -a_ -■ l»VK -."A.-! A "-Ai - X- A *- - L_.y- "4*-? -f n ,J-J .T *-■ r j- y i/ -•£-:Ai -o .y 1. y-t j y'' - - r -t Jü? i/ci-J&fi A J" No. 50/11 - No. 2 der ingekomen stukken tot de vergadering van den 20e Nov. - 's Hage, 12 Nov. 1818 - De permanente kommissie, ziende uit uw E. miss[iv]e van 4 Nov. l.l. uw berigt om het huisgezin van D. de Vries naar de Kolonie te zullen zenden en dat met stil zwijgen hebbende beantwoord, dewijl zij wilde zien in hoeverre het wegvallen van ande re, vroeger geaccepteerde gezinnen haar zoude permitteren het uwe te disigneren, zag met eenige bevreemding op den ingezonden staat der op Frederiks-oord aangekomen huisgezinnen, ook reeds het bovengenoemde, sterk 7 hoofden. Zij wenscht (zich niet her innerende dat gezin bij missfivje geaccepteerd te hebben) den grond te mogen weten op welken de [verjzending daarvan door uw Ed. is geschied - vanwege de Permanente Kom missie, P. van Hemert, sekretaris - Aan de subkommissie te Leeuwarden Lcovac3tA.!€

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 5