13 de schouwburgtent gewoon door, hoewel in 1925 de schouwburgtent ook te huur en zelfs te koop werd gezet. Verdriet en vreugde Op 10 november 1926 overleed mevrouw Bakker-Stips, die met haar 93 jaar op dat moment de oudste toneelspeelster van ons land was. Voor de begrafenis op de rooms katholieke begraafplaats trok de uitvaart stoet langs verschillende zalen waar de overledene veel op het toneel had gestaan. Zo werd bij de Concertzaal Rodenhuis halt gehouden en klonk de door het concert zaalorkest gespeelde treurmars van Cho pin, terwijl er diverse kransen op de kist werden gelegd. Via de Kleine Hoogstraat ging de stoet vervolgens langs de vroegere Stadsschouwburg en de Harmonie naar het kerkhof waar veel belangstellenden het gure weer hadden getrotseerd om toch de laatste plechtigheid bij te wonen. In mei 1929 vierde het echtpaar Bak- ker-Blaauw in stijl het veertigjarig huwe lijksfeest met de opvoering van het stuk Martin de Kruier in Zalen Schaaf, waar voor alle vrienden en kennissen waren uitgenodigd. Natuurlijk werden de echte lieden bij hun opkomst met luid gejuich begroet terwijl ze na afloop door afgevaar digden van allerlei verenigingen werden toegesproken, waarbij ook enkele cadeaus werden aangeboden. Zelf trad Albert Bak ker in deze jaren steeds minder met grote rollen op de voorgrond en beperkte hij zich meer tot de zakelijke leiding van het gezelschap. Bovendien was de verhuur van toneelkostuums aan verenigingen en kostuums voor allerlei gelegenheden steeds belangrijker geworden. Meestal liet hij echter de toneelwinkel aan zijn vrouw over en was hij zelf toch met zijn toneelge zelschap op reis. Vaak werd er op verzoek speciale nieuwe kleding in het eigen ate lier gemaakt, waarvoor enkele naaisters waren aangetrokken die bovendien voor het nodige verstelwerk zorgden. Na het overlijden van zijn echtgenote bleef Bak ker steeds meer thuis om de zaken af te handelen en liet hij de dagelijkse leiding van de toneelgroep gewoonlijk over aan zijn neef en pleegzoon Albert Gerlach, die hem ook regelmatig bijsprong bij de kos- tuumverhuur. Een belangrijke gebeurtenis voor Albert Bakker was de viering van zijn zestigjarig jubileum als toneelspeler. Het werd een groots feest in De Harmonie, waarbij ook zijn oudste zuster Elisabeth Vink-Bakker aanwezig was en waarbij de jubilaris nog een keer optrad in zijn rol van Teun de Nachtwacht, die ontelbare malen door hem was gespeeld. Dertien sprekers - er was zelfs een speciaal erecomité opge richt - huldigden deze populaire en geliefde vertolker van het volkstoneel, die allerlei Leeuwarder amateurtoneel verenigingen niet alleen steeds kostuums had geleverd maar ook vaak met raadge vingen had bijgestaan. Het was al na mid dernacht dat de jubilaris zijn dankwoord uit kon spreken. Daarna bleef Bakker ondanks zijn leef tijd nog steeds actief, zowel als 'costumier' als toneelspeler, want toen tijdens de ker mis van 1937 het toneelensemble van Albert Gerlach in De Groene Weide het befaamde blijspel Charlie's Tante opvoer de, werd de rol van huisknecht nog met verve door de reeds bejaarde Albert Bak ker vertolkt. En bij een uitvoering van het aloude drama De Weezen door dit gezel schap stonden er zelfs twee oude beken den op de planken want naast de 82-jari- ge Albert Bakker trad ook zijn inmiddels 88-jarige zuster Elisabeth Vink-Bakker op. Een duidelijk bewijs dat de liefde voor het toneelvak in deze familie Bakker tot het einde levend was gebleven. Naschrift De liefde voor het toneel was voor Albert Gerlach de drijfveer om ook na de Tweede Wereldoorlog, naast de kostuumverhuur, opnieuw een eigen groep te vormen. In de herfst van 1952 gaven zijn Spelers van Stad en Land de eerste uitvoeringen van Glazen Speelgoed. Vijf jaar later richtte hij een nieuwe gezelschap op - het Noordelijk Toneel - waarmee hij met een wisselend repertoire ook in de kleinere plaatsen in de noorde lijke provincies kwalitatief verantwoord beroepstoneel wilde brengen. Een vorm van toneelspreiding in een tijd waarin de bekende gezelschappen hun optredens tot de grote centra beperkten. Stukken als De Vrek van Molière en Arthur Millers befaamde Van de brug af gezien werden vrij enthousiast door publiek en pers ont vangen. Daarnaast bleef ook de verhuur van toneelkostuums een belangrijke acti viteit die in 1962 zelfs werd uitgebreid toen een soortgelijk bedrijf in Groningen door Gerlach werd overgenomen. In januari 1963 overleed in Leeuwarden echter deze ambitieuze en enthousiaste toneelspeler en zakenman. De Stadsschouwburg aan het Ruiterskwartier rond 1880. Tegenwoordig is er de Frie- sche Club in gevestigd

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 15