16 fend. De nieuwe secretaris van de Kamer van Koophandel, J.W. Koopmans, merkte derhalve bij de opening van de zesde in maart 1952, in een prachtige "kool en geit' passage op, dat de Warenschouw blijk baar in een behoefte voorzag: diet publiek hoeft voor zijn aankopen niet naar ver re te gaan en dat is belangrijk voor het bedrijfsleven, zonder te willen zeggen dat Friezen beslist in het eigen gewest moe ten kopen, hoewel dat wel eens te weinig aandacht heeft.' 'En dat alles', zo had de burgenmeester al opgemerkt, 'in moeilijke tijdsomstandigheden.' Hiermee hield het comité ook rekening door de toegangs prijs laag te houden en door te adverte ren dat kaartjes, in de stadsbus gekocht, recht gaven op gratis vervoer naar De Harmonie. Van 17 tot en met 22 oktober 1952 werd voor het eerst het nieuwe, verbouwde beursgebouw als locatie gebruikt. De Har monie werd te klein voor de zich steeds groter manifesterende tentoonstelling. De Beurs kreeg bredere looppaden en de benedenverdieping werd ingericht als res taurant/lunchroom en bood 1200 vermoei de bezoekers gelegenheid uit te rusten en iets te proeven van de sfeer van uitgaan, een bezigheid waar velen nog nauwelijks aan toe waren gekomen. Het gevoel van een avondje uit werd versterkt door het Latin orkest van Max Woiski. De Beurs leek soms een feestzaal; de eerste dag kwamen er 2500 bezoekers op af. Opmer kelijke artiesten kwamen naar Leeuwar den in deze televisiearme jaren: Mieke Telkamp, het orkest Gerard van Kreve len, Les Gars du Paris, het Avro Musette Orkest en ook de Amalfï's speelden in het restaurant. Tetman de Vries trad er op met een speciale Warenschouw-revue ter opluistering van het jubileum bij de tiende schouw in het voorjaar van 1954. De Leeuwarder Courant sprak in zijn commentaar bij de uitstalling over een 'labyrint van koopverleiding'. Zo'n 3500 vierkante meter vloeroppervlak gaf plaats aan 123 zakenmensen. De Sky- masters speelden in het restaurant (voor een 'kwatsje' extra bij de toegangsprijs) en 20.000 bezoekers hebben het allemaal in zes dagen kunnen beleven. Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt verzorg den een amusante avond tijdens de elfde schouw in het najaar van 1954. Mieke Telkamp kwam nog een keer en de Sam- brinco's traden er op. Het ensemble Johan Bok speelde in maart 1955 'op een draai end toneel geflankeerd door met wis selende kleuren verlichte fonteinen', zo enthousiasmeerde de aankondiging. 'De belangstelling', zo schreef de Leeuwarder Courant, 'overtreft alle verwachtingen.' Kritische opmerkingen De aankondiging kreeg steeds meer gewicht. Er was vuurwerk en een 'grand' opening, waarbij voorzitter Feike Schaaf een keur aan Leeuwarder aanzienlijken in de Klanderij of Amicitia ontving. Hij toetste door middel van zijn openings toespraak hoe de vlag erbij hing, met andere woorden, wat de middenstand kon verwachten van de plaatselijke overheid. Gesterkt door de honderd zaken die aan de najaarsschouw van 1953 meewerkten, verstoutte de heer Schaaf zich enkele kriti sche opmerkingen, tegenover het voltallig college van burgemeester en wethouders, de secretaris van de Kamer van Koophan del, leden van de rechterlijke macht en een keur aan hoofden van gemeentelijke diensten, omtrent de verkeerssituatie in Leeuwarden. Een jaar voor het voorstel van com missaris Kaasjager om enkele grachten in Amsterdam te dempen, haalde Feike Schaaf de pers met zijn plan de Voor streek dicht te gooien in het belang van de bereikbaarheid. Van der Meulen gaf geen krimp en liet duidelijk merken dat de ope ning van een Warenschouw nog geen vrij brief was voor het lichtvaardig spreken over moeilijke onderwerpen. 'Alle belan gen in de stad', zo zei de burgervader, 'die nen behoedzaam tegen elkaar te worden afgewogen.' Het ging dus niet door, hoe wel Schaaf de tijdgeest mee had. In 1956 werd de Keizersgracht gedempt, maar dat veranderde niet veel aan de doorstroming in de stad. In het belang van die doorstro ming wilde Schaaf half Leeuwarden wel droogleggen. De winkeliers van de Voor streek, hoewel niet allen even enthousiast over deze plannen, waren reeds begon nen met een spaaractie met zegels die de naam 'dempertjes' kregen. Naast vuurwerk bij de openingen was ook de optocht met muziek in zwang. Het Foto van het diner bij de opening van de tiende schouw in het voorjaar van 1954. Bezoek van dr. G.M.J. Veldkamp (1921-1990), staatssecretaris van het ministerie van Economi sche Zaken (2e van links) Collectie Siebe Schaaf

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 18