Leovoï^u*, Inhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Wim Bloemendaal, Pieter Breuker, Hans Joma, Kees Siccama, Dirk Swierstra, Aldert Toornstra Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Telefoon penningmeester: 058-2881123 Ledenadministratie Postbus 6027 8902 HA Leeuwarden, tel. (058) 267 20 72 Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1800 ex Foto omslag voorzijde: Het 'Plein voor het Paleis van Justitie' rond 1865 door Eduard Fuchs vereeuwigd, toen er door de Stedelijke Schutterij werd geëxerceerd. In 1894 werd het plein herdoopt in Wilhelminaplein nummer 28 januari 2009 Kanaalvoetbal, de sportterreinen aan het Nieuwe Kanaal 1 Kunsthandel Sanders en het verdwenen Leeuwarder joodse leven 3 Het oprechte volkstoneel van Albert Bakker 8 De Leeuwarder Warenschouw, aanjager van de wederopbouw 14 De Weerklank was een jonge meid 18 TOGIDO, een Leeuwarder fietsclub (1903-1906) (I) 22 Wim Bloemendaal, van Liwwadden tot Peazens Moddergat, vice versa (I) 26 Opgraving op het terrein van Kota Radja aan het Groot Schavernek 29 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 32 Brievenbus/mailbox 33 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in mei 2009 Sluitingsdatum kopij 15 februari 2009 Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumen tendag en andere activiteiten. Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 2