20 Onbewoonbaar verklaarde woningen aan het Hoogpad in 1939. Nummer 15 is reeds dicht getimmerd, terwijl nummer 13 naar het schijnt nog naar hartelust wordt bewoond binne genoeg meensen foor - en niet allie- nig omdat se goedkoop binne, der hoore we aensent wel meer fan. Plein met 'n nasjonale funksie Hier bij 't begin fan 't plein is no de Swat- te Muur en die beide muuren, de Witte Muur en de Swatte Muur, speule 'n groote rol in 't leeven fan de losloopende jeugd. Tu'n de Witte Muur futballe se en bij de Swatte Muur der singe se - en allebeide met feul fuur. De buu'ten binne te smal om der met karre- en pea'dewaagen deur te kannen en derom het ons plein 'n nasjonaale funksje foar ons. Der komt alles anrieden wat foo de instandhouding fan belang is - lichaamelik su wel as geestlik! 't Is wel een bonte fesaamling, mar se komme alle- gar niet toegeliek, dat skeelt - mar nodig binne se allemaal! Bakkers, melkboeren, tonnewaagen, stadsorgel en 't Leeger des Heils, om de noodsaakliksten te noemen. Foardat wij hier woonden, beston de befolking uut wat se noeme: de kleine burgerij, feul netteren, braaver dan wij. De mannen hadden 'faste pesiesje, de frouwen wadden skietskoan en stonnen nooit buuten te lachen en te kletsen en de kienders hadden gien leeven, su braaf wadden se. De mannen spraken hurren baas an met 'menhear' of 'ons menhear' of 'ons jonge menhear'. Su leefde de kleine burgerij der gelukkig met mekander en fratten bekander op fan öfgunst! Maar meensen, se wuuden graag fut, want de buu't wudde langer oek onfetsoen- leker, kan'k je segge. Ons braafe kienders komme teugeswoo'dig tuus met smeerege feskes, léére se bij 't toudaansen met die fïese kienders, die 't hier kommen binne te woonen. We mutte hie'weg!, guulden de skietskoone frouen, de rooien komme! Fut hie'weg! Soodom en Gemorra! Nou, se hadden wel geliek hur! Der woonden nou guuns die wadden niet met alles te vreeden. O, nee, se deu'den best teugen 'n baas, die hurren besteele wou, sègge: 'Fal dood, keerel'! En omdat se 't 'Prooletaaren aller lannen' no niet allemaal festonnen, wrokten se der in Weerklank om, broodeloos, arm, ellendeg en opstandeg! De Weerklank is 'n jonge Meid Ja ju, 't hoo't wat freemd hee, sè ma gerust idijoot, mar ien, we salie gien naamen noeme, die het de buu't se noemd Nou weet ik wel, de persoon wa op dat moo- ment niet wat se noeme 'drankfrij' hij ston boofen op taafel, ma de woo'den die 't er uutriep kwammen 'm recht uut 't ha't; hij houde sien han der no op. Lieve meensen, ons Weerklank is der niet meer - naa de oorlog binne de laaste meensen ferhuusd - en de huuzen binne dfbrooken. Der stonnen trouwens niet feul meer en seis doe kwam no eeven die heerleke onferwoestbere humor booven: twie mannen stonnen, nadat de heele nacht weer honderden bommewer- pers ooverfloogen hadden, der oover te praaten. Seit de iene: 'dat se hier nooit es wat delgooie!' Seit de andere: 't wa wel de bedoeling hur, mar ik hoo'de fannacht de iene pieloot tun de andere deu de radio seggen: laate we ma deurfliege, hieronder leit alles al in puun! Bin se gisternacht seeker al weest!' En kiek, 't is deeze humor, die 't leeven deur alle armoede heene stuu'd het nar 'n nije toekomst. Heel feul hewwe dat niet beleefd, mar in hurren kienders leeft alles no, de sooliedeerieteid, de ferbonnenheid, de liefde...en de humor.' Tot zover Abe Brouwer. Probeer zijn kostelijke boek nog eens te pakken te krij gen en geniet! LiCOV<3LP^t4)t,k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 22