25 f V Fietsen was een kunst, zeker in de beginjaren. Hierboven verliest een aspirant-lid van TOGIDO de controle over het stuur omdat hij te veel aandacht had voor zijn 'broodje met vleesch en Friesche boerenboter' ke vergadering (een fraai eufemisme!; PB) moest voor een Togido-lid even onmisbaar wezen als de Olympische spelen voor een Griek.' (p. 70). Het enige dat de TOGIDO'ers verder op sportief gebied ondernamen en dan ook nog op verzoek, was hun bijdrage aan de Wilhelminafeesten in 1903. Op het Wil- helminaplein vertoonden ze op Koningin nedag voor het massaal toegestroomde volk 'hunne kunsten', die bestonden uit 'zaalrijden', 'ringrijden' en 'ballenrace' (p. 30). Het 'zaalrijden' in kleine ruimtes was een vorm van figuurrijden, en ook de bal lenrace en het ringsteken vroegen veel behendigheid. Omdat fïetsvaardigheid in die tijd niet iets vanzelfsprekends was, kwamen er speciale rijscholen. De eerste werd opge richt in 1869 in Amsterdam, terwijl de laatste in waarschijnlijk 1922 dicht ging.8 De TOGIDO-leden overkwamen, zo blijkt uit het notulenboek, regelmatig ongeluk ken, veroorzaakt door bijvoorbeeld vallen, plotseling afstappen en tegen elkaar aan fietsen. Verder werd eenmaal voorgesteld een (onderlinge) wedstrijd te houden, te weten 'op Pinksteren' 1904 in Olterterp (p. 54), maar het verslag van de fietstocht op Pinkstermaandag 23 mei rept met geen woord van een wedstrijd. Daarmee beant woordt TOGIDO maar deels aan de activi teiten die zijn vroege voorgangers Immer Weiter en de Leeuwarder Velocipède Club op hun programma hadden staan: die bestonden volgens Burkens 'hoofdzakelijk in het maken van kleine tochten, in het houden van wedstrijden op de wijze van de harddraverijen (met paarden) op de korte baan, twee aan twee over een lengte van 800 Meter, en in het figuurrijden.'9 In het beeld van vooral gezelligheidsver eniging past ook dat de leden het voorstel op de Algemene Vergadering van 20 mei 1903 om toe te treden tot de 'F(riesche) W(ielrijders?) B(ond)' afwezen (p. 16). Het is niet duidelijk welke bond precies wordt bedoeld. Het kan heel goed gaan om de in oktober 1886 te Harlingen opgerichte Algemeen Friesch(e) Wielrijders Bond, waarvan de Leeuwarder Courant van 4 oktober 1886, melding maakt. Maar het zou misschien ook een andere vereniging kunnen betreffen en dan had de afwijzing met leeftijdsgrenzen te maken. Op 10 juli 1898 werd te Leeuwarden door 'den Alge- meenen Nederlandschen Wielerbond in Friesland (Afdeeling X)' voor leden van 23 jaar en ouder de vereniging 'Bondsbelang' opgericht Leeuwarder Courant 12 juli 1898). In dat geval konden TOGIDO'ers, die immers tussen de 16 en 22 moesten zijn, geen lid worden. Dit is een licht bewerkte versie van het artikel zoals ik dat eerder heb gepubli ceerd in de Sportwereld nr. 48 (lente 2008), pp. 3-13. In de tweede afleve ring over TOGIDO valt, zoals gezegd, te lezen hoe plattelanders en stedelijke fietsers op elkaar reageerden. Ook sta ik stil bij de vraag in hoeverre de popu larisering van de fiets heeft bijgedragen aan de emancipatie van de vrouw. 1 Johannes Marius Fuchs en Willem Jacob Simons. Geschiedenis van de fiets. Alkmaar, z.j., p. 28. Jan Cornelis Burkens. Wielrijden. In: Jan Feith. Het boek der sporten. Amster dam, 1900, p. 237, concludeert in 1899: 'Wij kennen thans geen rijwielen zon der luchtbanden'. 2 Ewoud Sanders. Fiets; de geschiede nis van een vulgair jongenswoord. Den Haag, 1996. 3 Zie: www.koninklijkhuis.nl/content.jsp? objectid. 4 Zie: Fuchs en Simons, a.w. noot 1, p. 52. 5 Burkens, a.w. noot 1, p. 229. 6 Radoslaw Lesisz. Honderd jaar fietsen in Nederland 1850-1950; over het begin van de fietscultuur. Wroclaw, 2004, pp. 47-48 (te raadplegen via: http//rowery. eko.org.pl/U serF iles/File/biblio/pr aca_ mgr_RLesisz). 7 Zie: Pieter Breuker. Sport in het Neder lands en in Nederland: introductie en acceptatie van woord en activiteit (1840 tot 1900). Te verschijnen in: Sporti- monium, jrg. 28 (2008). 8 J.W. Fuchs en W.J. Simons. Allemaal op de fiets in Amsterdam. Amsterdam, 1978, p. 25. Zie ook: Fuchs en Simons, a.w. noot 1, pp. 15-25. 9 Burkens, a.w. noot 1, p. 228.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 27