Nieuws van Aed Levwerd 30 Van de waterput, die hier ooit stond, werd de hardstenen omlijsting en het houten deel van de pomp aangetroffen. De contou ren van deze bedoeninkjes zijn nog in de muren van de belendende percelen terug te vinden. Een complete zijgevel is opgeno men in de nieuwbouw van een naastgele gen pand. In het midden van de 19e eeuw woonden in deze vier kleine woninkjes op het achterterrein van Kota Radja 21 per sonen, waaronder opvallend veel schoen makers. De vele tientallen paren damesschoenen, die in een 19e eeuwse waterput werden ontdekt, waren niet van hen afkomstig. In de eerste helft van de vorige eeuw was in het rechter gedeelte van Kota Radja een schoenengroothandel gevestigd. De joodse eigenaar werd in de oorlog gedeporteerd en is helaas niet meer teruggekeerd. Van Duitse zijde werd er een Verwalter aange steld. De dagelijkse leiding bleef in han den van de boekhouder, die na de oorlog de zaak overnam en voortzette tot circa 1955. Bij het beëindigen werden de over gebleven schoenen waarschijnlijk in de regenwaterput gedumpt. Een deel van de vondsten is tentoongesteld in het HCL. Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Een cadeautje voor de patiëntjes van het Medisch Centrum Leeuwarden Ter gelegenheid van de Week Van De Geschiedenis heeft Aed Levwerd het spannende historische jeugdboek Spiegel spreuk, geschreven door Lida Dijkstra in opdracht van Aed Levwerd, cadeau gedaan aan de zieke kinderen in het Medisch Centrum Leeuwarden. Dit gebeurde op donderdag 16 oktober jongstleden onder het motto 'Als je leest ben je nooit alleen'. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de speelkamer werden de boeken uitge deeld door de illustrator Roelof van der Schans en een van de hoofdrolspelers van het boek, Lodelakei. In november is het boek ook gebracht op de kinderafdelingen van de andere zie kenhuizen in Friesland. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van stichtingen, vereni gingen en bedrijven. Cultuurtoeristische wandelroutes Leeuwarden Op dinsdag 14 oktober 2008 werd de tweede cultuurtoeristische wandelroute, de route Topmonumenten, gepresenteerd in de doopsgezinde kerk aan de Wirdu- merdijk. De opening van de route werd verricht door de heer mr B. van Haersma Buma. De klezmerband Di Gojim had muziek gekozen uit hun Leeuwarder programma, onder andere een lied over Roosje Cohen en één over café De Vrou wenpoort. De beeldend kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud hadden een powerpoint-presentatie gemaakt over de kunstopdrachten die zij hebben uitge voerd in de historische binnenstad. In zijn inleidende woorden gaf Henk Mulder, vice-voorzitter van de Leeuwar der Historische Vereniging Aed Levwerd, aan dat eind 2005 met een aantal andere partijen het initiatief is genomen om de cultuurhistorische rijkdom van de stad meer in samenhang en beter te presen teren. Niet alleen voor inwoners van de stad, maar ook voor bezoekers van Leeu warden. In het project cultuurtoeristische wan- Een patientje op de kinderafdeling van MCL krijgt het boek Spiegelspreuk cadeau Foto MCL LiCOV<3LP^t4)t,k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 32