Kunsthandel Sanders en het verdwenen Leeuwarder joodse leven 3 Piet Tuik Als er een genius loei bestaat dan zwerft hij vast rond in de oude Leeuwarder jodenbuurt in de omgeving van het knusse pleintje Bij de Put. De vroegere bedrij vigheid en het gekrakeel van handel en neringdoen is er verstomd en de voorma lige synagoge fungeert nu als dansschool. De Tweede Wereldoorlog doofde ook het licht bij veel joodse ondernemers maar de gerenommeerde kunsthandel Sanders overleefde tot in de jaren zestig van de vorige eeuw. Joodse nieuwkomers In 1645 geeft het stadsbestuur van Leeu warden opdracht alle joodse ingezetenen, vermoedelijk afkomstig uit Emden, te registreren. Jacob de Joode, zoon van een Emdense rabbijn, koopt in 1670 grond voor een jodenbegraafplaats op het bol werk noordoostelijk van de Oldehove. Al omstreeks 1735 leven er in Leeuwarden ruim 100 joden die hun onopvallende synagoge in de achtertuin van het pand Voorstreek 65A bezoeken (nu Mitra). De joodse bevolking neemt verder toe en tus sen 1744 en 1747 wordt er een nieuwe sjoel gebouwd in de Sacramentsstraat. Uitbreiding op de bestaande plek blijkt onmogelijk omdat de noodzakelijke kap van een fruitboom niet strookt met de joodse leer. Terwijl elders in onze republiek op bepaalde plaatsen nog joden geweigerd worden als winkelier, staat Leeuwarden in 1759 de eerste joden het burgerrecht toe. Overigens heeft de houding van het stadsbestuur in de 18e eeuw tegenover de joodse nieuwkomers enige overeenkomst met het tegenwoordige overheidsbeleid bij asielzoekers. Financieel draagkrachtigen vormen een welkome aanwinst voor de stedelijke economie en behoeftige rond zwervende paupers worden door beper kende maatregelen geweerd. Pas na de instelling van gelijke burgerrechten in 1796 groeit het aantal joodse inwoners fors. Leeuwarden ontpopt zich in de eerste helft van de 19e eeuw als het centrum van de joodse cultuur in noord Nederland. Lange tijd vormt de buurt nabij de synagoge het levendige middelpunt van het economische leven. Joodse winkeliers, vleeshouwers, marskramers en ande re neringdoenden bevolken de straten rondom het pleintje Bij de Put. Al sinds mensenheugenis is er in Leeuwarden een vrijdagsmarkt waaraan joodse kooplieden kunnen deelnemen zonder de sabbat te ontheiligen. Oudere Leeuwarders zullen zich ook de zaterdagavondmarkt op de Nieuweburen herinneren. De voortgaande assimilatie zorgt ervoor dat de joodse inwoners in de 19e en 20e eeuw steeds meer uitwaaieren over de gehele stad. Vanaf 1861, na de invoering van de Wet op het lager onderwijs, bezoe ken ook de joodse kinderen de diverse Leeuwarder stadsscholen in plaats van een eigen specifieke joodse school. Wel blijft het speciale godsdienstonderwijs in handen van de joodse gemeente. Eind 1883 kan daarvoor echter geen schoolge bouw meer van de gemeente Leeuwarden worden gehuurd, omdat de gemeentescho len voortaan intensiever gebruikt worden wegens invoering van het leervak gym nastiek. Daarom wordt op 13 december 1886 een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen, genoemd naar de in datzelfde jaar overleden opperrabbijn Dusnus. Joodse inwoners van Leeuwarden wor den geaccepteerd en nieuwkomers vinden betrekkelijk eenvoudig hun plaats in de stad. Salomon Sanders, een jonge joodse ondernemer Salomon Sanders wordt op 25 maart 1866 geboren in Sneek en leert het vak van spiegel- en lijstenmaker bij familie in Rotterdam. Op 24 augustus 1889 opent hij in Leeuwarden zijn fabriek, magazijn en winkel van spiegels, lijsten, schilde rijen en aanverwante artikelen. Tevens is er een 'inrichting voor reparatiën, foeliën (spiegels van achteren bedekken met een dun laagje zilverblik) en vergulden met encaderment in ieder genre'. De jonge ondernemer huurt het pand Wortelhaven 83, tegenover het toenmalige postkantoor op de hoek Eewal/Wortelhaven. Wegens verkoop van het pand moet hij al spoe dig uitkijken naar een andere locatie en Sanders vestigt zich in 1890 in de Sint Jacobsstraat 1. Hij trouwt op 22 juni 1892 in Rotterdam met Henriëtte Haag man, dochter van een passementwerker. De sterren staan niet gunstig want zijn Salomon Sanders Spiegel fabrikant, kunsthandelaar

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 5