10 loodsen, maar zagen zich onverwacht geconfronteerd met een aantal weerspan nige fracties. In de politieke tegenwerpingen tegen het beschikbaarstellen van de 469.430,- voor het meubilair klonk duidelijk de bood schap uit De wereld graaft zich in door. 'Wij bieden geen bescherming in de schuilkelder en wij moeten voorkomen dat de bedden in die kelder sterfbedden worden', aldus fractievoorzitter Jopie van der Werf van PAL. Ook de PvdA, D'66 en Theo Boelens van het CDA stemden tegen het voorstel. Zij volgden daarmee de adviezen uit het vlugschrift dat kort voor de vergade ring was uitgedeeld: 'Twee jaar geleden al bestonden er van de kant van de Leeuwar der vredesbeweging grote bezwaren tegen de aanleg van de atoomschuilkelder onder het Wilhelminaplein. Bezwaren die, ondanks het feit dat de atoomschuil kelder er kwam, sinds die tijd veelvuldig, steeds beter onderbouwd en door steeds meer mensen zijn herhaald Van avond verzetten we ons tegen de zit- en ligcombinaties en vragen we de leden van de gemeenteraad een andere weg in te slaan. Hopelijk komt het brede verzet tegen de atoombewapening en de nieuwe Amerikaanse atoomstrategie vanavond ook tot uiting in een duidelijke afwijzing van het schuilkeldermeubilair!' Hoewel de afwijzing met 19 tegen 13 stemmen vrij nipt was, betekende het besluit van de gemeenteraad een eclatante overwinning voor de vredesbeweging. Zonder de zit-ligcombinaties was de schuilkelder nauwelijks bruikbaar voor het doel waarvoor hij was gebouwd. In de maanden die volgden verdween het onderwerp geleidelijk uit de politieke en publieke belangstelling. Het Vredes overleg verlegde zijn focus in 1982 naar de neutronenbom en de voorgenomen plaatsing van de kruisraketten. De voor gestelde oprichting van een kunstwerk als blijvend aandenken aan het verzet tegen de schuilkelder, sneefde in augustus van dat jaar op esthetische gronden. Stralingsvrij parkeren Waren het in de jaren zestig nog de span ningen op het wereldtoneel geweest die in binnen- en buitenland tot de bouw van atoomschuilkelders hadden aangezet, in Een demontstrant is de politie behulpzaam bij het rechtzetten van het hek Collectie H.M. Drent de boodschap uitdroeg dat het bereid was om tot het uiterste te gaan en dat het desnoods een beperkte kernoorlog zou aanvaarden. De vredesgroepen benadruk ten verder nog de volkomen zinloosheid van de Leeuwarder kelder, vooral omdat bij een beperkte kernoorlog de NAVO- vliegbasis waarschijnlijk een van de eer ste doelwitten zou zijn. Zelfs burgemeester Brandsma moest bij de aanbieding van de brochure toegeven dat een atoomaanval op het vliegveld de verwoesting van de hele stad zou beteke nen, met inbegrip van haar fonkelnieuwe schuilgelegenhei d Verdere pikante uitspraken over de atoomschuilkelder liet Brandsma zich ove rigens niet ontlokken. Op de uitnodiging van het Vredesoverleg om met de polemo loog Peter Boskma een discussie aan te gaan over de stelling dat een kernoorlog door de bouw van atoomschuilkelders dichterbij werd gehaald, liet de eerste burger verstek gaan:ook al zou ik die avond wel vrij zijn geweest, dan zou ik er niet voor gevoeld hebben aan een discus sie deel te nemen zoals in uw schrijven bedoeld.' De maatschappelijke deining viel uitein delijk echter niet te ontwijken. In febru ari 1981 demonstreerden zestig jongeren tegen de aanwezigheid van de schuilkel der door in witte gewaden voor dood op het Zaailand te gaan liggen. Enkele maanden later planden de vredesorganisaties op de landelijke anti-atoomschuilkelderdag een actie om de kelder met scheppen symbo lisch te ondergraven en om 'strippenkaar ten', gefingeerde toegangsbewijzen voor de kelder, uit te delen aan het publiek. Sterfbedden De protesten misten hun uitwerking op de gemeentepolitiek niet. Terwijl de bouw van de kelder begin 1979 nog met grote meerderheid van stemmen en zonder noe menswaardige discussie was aanvaard, bleek de inrichting daarvan in oktober 1981 een netelige kwestie. Burgemeester en wethouders dachten het kredietvoor- stel voor de aanschaf van zit-ligcombina ties als hamerstuk door de raad te kunnen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 12