Hylke Tiemersma (1866-1936), een historisch figuur uit de Leeuwarder arbeidersbeweging 16 Albert Hoekstra In Leovardia van maart 2002 heb ik geschreven over het leven van Simon Hoekstra (1892-1988), een broer van mijn opa. Deze Simon Hoekstra was getrouwd met Martje Tiemersma, een dochter van Hylke Tiemersma, waar dit artikel over gaat. Uit onderzoek bleek mij dat deze Hylke Tiemersma raadslid voor de SDAP in Leeuwarden was van 1912 tot 1931. Hier wilde ik wel eens wat meer over weten en daarom las ik het artikel van Johan Frieswijk Leeuwarden: centrum van de arbeidersbeweging in Friesland waar in de inleiding gesproken wordt over het feit dat veel informatie uit die periode ontbreekt. Ik citeer: 'daardoor zijn vermoedelijk ook de herinneringen van SDAP-raadslid Hylke Tiemersma aan het vroegere Leeuwarden definitief voor ons verloren gegaan'. Door familie kwam ik in het bezit van enkele documenten en foto's, die voor mij aanleiding waren om te proberen in de hierboven genoemde leemte te voorzien. Hylke werd geboren op 4 november 1866 te Tirns als vijfde kind uit het huwelijk van Floris Tymens Tiemersma en Froukjen Pieters Visser, dochter van Pieter Visser en Hylkjen Sulks Zandstra. Mogelijk ligt hier een link met Lourens Zandstra (zie Leovardia 24) en ook de vader van Pieter Jelles Troelstra kwam uit Lemmer. Hylke huwde in 1894 te Lemmer met Grietje Visser, dochter van Hidde Visser en Martje Hendriks de Vries. Na de geboor te van zoon Floris in Lemmer (oktober 1895) vertrok het gezin in april 1896 naar Berg bij Nuenen (Noord-Brabant), waar vader Hylke als kuiper werkzaam was. Hun vertrek uit Friesland naar Brabant werd volgens familieoverlevering ingege ven door het feit dat hij in Friesland geen werk kon vinden. Het verblijf in Brabant was maar van korte duur, vooral omdat Grietje Visser niet kon wennen en in oktober 1896 werd het gezin in Leeuwarden ingeschreven in het bevolkingsregister op adres Bleeker- straat Z135. Tot juni 1898 verbleef het gezin in Leeuwarden en vertrok toen naar Joure met drie kinderen (Floris uit 1895, Hidde in Nuenen geboren in 1896 en Martje uit 1898). Daar woonden ze in de Brouwerssteeg, maar na ruim 1 jaar, in oktober 1899, was het gezin terug in Leeuwarden en werd ingeschreven op Fabrieksteeg V20 en later Bagijnestraat K26. Zeepziedersknecht Hylke stond ingeschreven als zeepzieders knecht, later meesterknecht. Uit familie documenten blijkt dat het in de periode 1919-1925 ging om de N.V. Zeepfabriek De Drie Gouden Kronen, v/h J. Pel Hzn, in de Bagijnestraat K30. Hylke was toen verantwoordelijk voor de boekhouding en de expeditie voor een jaarsalaris van 2400,- en een niet gegarandeerd tan tième van 400,-. Bovendien heeft hij altijd vrij wonen genoten boven de fabriek Bagijnestraat K32. Deze fabriek heeft een lange historie gekend. Reeds in de zeventiende eeuw had Gerrit Pytters van Erpen hier een Het gezin van Hylke Tiemersma in 1906. Van links naar rechts: Martje (1898), vader Hylke (1866), Floris (1895), Froukje (1900), moeder Grietje Visser (1870), jongste spruit Wiebe Anne (1905) en Hidde (1896). De dochters Tiemie en Minke zijn dan nog niet geboren Collectie Albert Hoekstra LcoVflLr^i4)t»k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 18