Lcovoï^t Inhoud MC Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Wim Bloemendaal, Pieter Breuker, Rein en Paul Bron, Albert Hoekstra, Femke Knoop, Wim van Lenthe, Alexander Tuinhout Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op reke ningnummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Hierover ontvangt u jaarlijks in maart/april bericht van de penningmeester. Telefoon penningmeester: 058-2670339 Ledenadministratie Postbus 6027 8902 HA Leeuwarden, tel. (058) 267 20 72 Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1800 ex nummer 29 mei 2009 Na 61 jaar nog een aandenken aan vader Drie broers en een Duitse deserteur Als we naar de kelder gaan Van het Metalen Kruis kon Jannigje niet leven Hylke Tiemersma (1866-1936), een historisch figuur uit de Leeuwarder arbeidersbeweging TOGIDO, een Leeuwarder fietsclub (1903-1906) (II) 'Een sieraad voor Leeuwarden', de renovatie van de Hollanderwijk Wim Bloemendaal, van Liwwadden tot Peazens Moddergat, vice versa (II) Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd Historisch Centrum Leeuwarden Brievenbus/mailbox Prijsvraag Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in september 2009 Sluitingsdatum kopij 21 juni 2009 1 4 8 12 16 20 25 29 31 32 33 34 Atnnvwuip Leeuwarc[er Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumen tendag en andere activiteiten. Foto omslag voorzijde: Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open- De traditionele postzegelruilhandel op het baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere Wïlhelminaplein rond 1950 wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Foto: Leeuwarder Courant

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 2