Leovord 18 LOL.* dersbeweging plannen beraamd voor een eigen gebouw. De commissie van voorbe reiding moest evenwel de deelnemende organisaties in overweging geven van dit plan af te zien, omdat men geen lonende exploitatie mogelijk achtte. Toen begonnen organisaties als de Nederlandse Vereni ging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, de SDAP en verschillende orga nisaties van de Landelijke Besturen Bond zelf een fonds voor een eigen gebouw te vormen. In 1920 werden de eerste gelden hiervoor ingezameld. In zijn welkomstwoord in 1933 bij de opening van Ons Gebouw aan de Ooster- grachtswal, hoek Emmakade, sprak de voorzitter van de commissie, de heer H. de Boer, grote waardering uit voor Hylke Tiemersma, die vanaf 1920 be stuurslid van de organisatie is geweest. Het was geen gemakkelijke taak; vooral het zoeken naar een geschikte locatie gaf veel moeilijkheden. Ook uit de besturen van Excelsior en Ons Gebouw had Tiemersma zich in zijn laatste levensjaren als gevolg van een chronische ziekte moeten terugtrekken en ook al kwamen er nieuwe figuren naar voren, zijn gezag onder de partijgenoten Ons Gebouw Hylke Tiemersma was ook nog bestuurslid van de Vereeniging Ons Gebouw. Reeds in 1917 waren er door de Leeuwarder arbei- Prentbriefkaart van de Coöperatie Excelsior Leden van de Leeuwarder gemeenteraad rond 1927, met van links naar rechts de raadsleden: L. Dijkstra, Y. de Vries Bz., Y.G. Hooiring, J. de Boer, H. Tiemersma, O.F. de Vries, B. Molenaar, M. Molenaar, H.J. Peletier, H. de Boer, P.F.J. Westra In 1901 telde de vereniging 630 leden, verspreid over de gemeente Leeuwarden en de dorpen Huizum, Goutum, Wirdum, Lekkum, Stiens, Wergea, Grou, Akkrum, Deinum, Engelum en Beetgum. Naast de primaire functie op het gebied van prijs en kwaliteit van goede voeding, beheerde Excelsior ook enkele fondsen voor bevalling en overlijden, had een reis- club, een zangkoor, een kinderkoor en een vakantiekolonie op Ameland, alles ten bate van de leden. De kinderen en kleinkinde ren van Hylke wisten zich te herinneren dat ze een keer naar de vakantiekolonie op Ameland zijn geweest en dochter Minke begeleidde regelmatig het kinderkoor De Excelsiorzangertjes bij hun uitvoering. In 1910 kon de eerste steen gelegd worden voor het door architect Kramer ontworpen complex aan het Oldegalileën, waarin bakkerij, kruidenierswinkel en vergader zalen waren samengebracht.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 20