19 bleef, alsook zijn toewijding. Hij leefde in alles mee en nimmer werd er tevergeefs advies aan hem gevraagd. Begraven op Noorderbegraafplaats Op 1 juli 1936 werd Hylke Tiemersma onder grote belangstelling, waaronder velen uit de federatie Leeuwarden van de SDAP en de raadsfractie, ter aarde besteld. Toen de kist in het graf was neergelaten en dit met tal van bloemen en kransen was bedekt, sprak SDAP- voorman Harm de Boer onder meer de volgende woorden: 'Als de socialistische maatschappij er zal komen, en zij zal er komen, dan zal dit voor een heel groot deel te danken zijn aan de trouw, de waardigheid en de offervaardigheid, waarmee ons ideaal is gediend. Van deze trouw, waardigheid en offervaardigheid was Tiemersma een lichtend voorbeeld. Hij was een van die trouwe strijders, die voor hun ideaal vele moeilijkheden trotseerden, maar ook het genoegen mochten smaken hun partij te zien uitgroeien tot de grootste politieke partij in deze gemeente.' Vervolgens sprak de voorzitter van de SDAP-fractie, Botke. Hij memoreerde de liefde en toewijding en kennis van zaken, waarmee Tiemersma zich steeds aan zijn raadswerk heeft gegeven. In de necrologie in de kranten van 2 juli 1936 wordt Tiemersma beschreven en her dacht. Zo schreef de Leeuwarder Courant 'Hij was een van die figuren, waarmee de opkomst van de sociaal-democratische gedachte in de plaats zijner inwoning onafscheidelijk verbonden is. Deze een voudige arbeider op een zeepziederij was een pionier voor een politieke groep, die in weinige jaren groeide van een kleine kudde, die door het overgroote deel der burgerij met scheve oogen werd aange zien, tot de sterkste politieke partij hier te stede.' En in het Volksblad voor Friesland: 'Tiemersma was jarenlang secretaris van de plaatselijke afdeling van de partij en onder zijn leiding werden aspirant-kiezers bezocht en vooral in 1912 werd hiervoor hartstochtelijk gewerkt en mede daaraan is het te danken, dat Troelstra in 1913 het kiesdistrict Leeuwarden kon veroveren. In die periode en ook bij de Kamerverkie zingen van 1905 en 1909 was Tiemersma penningmeester van het Kamerdistrict Leeuwarden. Hoe smakelijk kon hij ver tellen van de vele reizen die hij met spre kers als Wibaut en vooral Troelstra in het district meemaakte.' Voor wie meer wil weten Het is mogelijk dat lezers van Leovardia over bepaalde aspecten uit mijn artikel meer willen weten. Zij kunnen dan enkele archieven raadplegen, zoals die van Ons Gebouw (1916-1940), Coöperatie Excelsior (1898-1971) en de SDAP, afde ling Leeuwarden (1920-1986). Ook het HCL (Klaas Zandberg en Jelle Hoekstra) kunnen u verder helpen, zoals ze ook mij hebben gedaan. Zelf heb ik de hulp van Hylke Tiemersma jr., mevrouw G. Seve- rein-Hoekstra, beiden nazaten van Hylke Tiemersma, de heer Bannink (bedrijfs- archivaris Unilever, Rotterdam), Johan Frieswijk en de heer E. Scheltinga zeer gewaardeerd. Zie voor Excelsior en Ons Gebouw ook Leovardia 24. Het bestuur van de afdeling Leeuwarden van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij bij het 35-jarig bestaan. Zittend van links naar rechts: H. Tiemersma, J.H. Oosterhuis, H. de Boer. O.F. de Vries, J. van Minnen. Staand v.l.n.r.: J.P. Gerritsen, Th. Munsterman LcoVflLr^i4)t»k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 21