TOGIDO, een Leeuwarder fietsclub (1903-1906) (II) 20 Pieter Breuker In deel 1 van dit artikel (zie Leovardia 28) ging het met name om de achter grond van de leden en het doel van de fietsclub, terwijl in dit deel de relatie stadsbewoner-plattelander en vrouwenemancipatie aandacht krijgen. vooral bekend is geworden als getalen teerd fietser, als eerste (en deskundig) fïetsjournalist en als eerste hoofdredac teur van het ANWB-blad De Kampioen. Netscher schrijft in 1899, dus ten tijde van TOGIDO: "Wij willen niet ontkennen, dat vele wielrijders buiten hun schuld menigmaal het slachtoffer zijn geworden van vélo-kannibalen. Nog te dikwijls wor den wij op onze landwegen als vogelvrij verklaarde wezens beschouwd, en met woord en daad beleedigd. Helaas, maar te veel hebben wij in sommige streken of gemeenten van ons land te kampen met vooroordeel, afgunst, baldadigheid, onverdraagzaamheid en vernielzucht. Meermalen zijn wij het mikpunt geweest van ophitsing, bekrompenheid van inzicht en stompzinnig conservatisme. De geval len van aanranding en mishandeling, waarbij wij geheel slachtoffer waren en waartoe wij geen aanleiding gaven, zijn legio. In negentig percent der gevallen van bemoeilijking der wielrijders waren dezen lijdende en geen provoceerende partij.' Maar er is ook een andere kant: 'Som mige 'stadsheertjes' bewegen zich op de landwegen alsof zij de heeren der schep ping waren; ze zijn aanmatigend, trots, niet inschikkelijk, twistziek en geven alleen door hun irriteerende verschijning al aanleiding tot kregeligheid van de zijde der plattelandsbevolking. Als de bestuurder van een boerenwagen niet vlug genoeg voor hen wijkt, maken zij hem uit voor "boer' of 'kaffer'; zij gedra gen zich wild tegenover de kerkgangers, houden geen rekening met hun verschil van inzicht en opvoeding, en voegen hun leelijke woorden toe; zij voeren een hoog woord tegen de geleiders van vee, tegen de wachters bij spoorweg-overgangen, tegen sukkelige voetgangers en langzame Stad - platteland Hoewel er ook fietsclubs op dorpen wer den opgericht, zoals bijvoorbeeld de al gememoreerde Groninger voorbeelden laten zien, waren verreweg de meeste toch in grote(re) steden te vinden. Vrijwel alle 61 in het al eerder genoemde Sport- album van 1898 waren in een stad geves tigd. Daarvoor zijn waarschijnlijk de vol gende twee hoofdredenen aan te voeren. De steden herbergden meer kapitaal krachtige inwoners dan het platteland. Fietsen waren duur, zeker in het begin. Lesisz stelt dat de fiets in Nederland 'tot tenminste 1890 een luxe-artikel (bleef)'. Dat veranderde volgens hem omstreeks 1900: de fiets kwam in die tijd 'binnen het bereik van een geschoolde arbeider toen zijn weekloon ongeveer tien gulden bedroeg. Rond 1910 daalden de prijzen flink zodat de goedkoopste Nederlandse fiets 55-70 gulden kostte.'1 Van niet min der belang voor de concentratie van fiets clubs in steden zal het verschil in mentali teit zijn geweest: de vooruitstrevende stad tegenover het conservatieve platteland. Ook bij het overnemen van toen moderne sporten als cricket, voetbal, tennis, enzo voorts liepen de steden voorop.2 De stedelingen zochten hun fietsvertier uiteraard op het platteland. Dat betekent natuurlijk niet dat er in de steden niet werd gefietst. Het was juist andersom: toen de fiets eenmaal binnen het bereik van grotere groepen kwam, werd die als praktisch en snel vervoermiddel een alge meen verschijnsel in de steden. We heb ben al gezien dat de favoriete reisbestem- mingen voor de TOGIDO-leden de rustiek gelegen plaatsen Olterterp en Oranje woud waren. De fiets vergrootte in hoge mate de mobiliteit, waardoor stedelingen en plattelanders steeds meer met elkaar werden geconfronteerd. Dat was wennen, voor beide partijen. Uit de talrijke mededelingen daarover beperk ik me tot die van de letterkundige Frans Netscher (1864-1923), die overigens Op één van hun tochten werden de jongelui lastig gevallen door 'een onbeschofte boerenkerel, die zich veldwachter noemde, bijgestaan door een dergelijk individu' LcoVflLr^i4)t»k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 22