DE HOLLANDERWIJK VOLKSWONINGBOUW IN LEEUWARDEN Leovar} 26 Omslag van het rapport van de Stichting Moderne Architectuur Friesland (MAF) uit 1980 conclusies van het rapport; er ontbreekt nogal wat. Zo wordt niets gezegd over ver- beteringskosten, ontbreekt een normering en zijn de bewoners niet betrokken bij het onderzoek. De stedenbouwkundige kwa liteit van de wijk staat volgens het LOS buiten kijf: 'De gebogen straatwanden, de karakteristieke en ruime bouw van de woningen, de groene dwarsstraten, de duidelijke herkenbaarheid van de buurt vormen even zoveel aspecten van een buurt, die in stedenbouwkundig opzicht uniek is te noemen.' Op grond daarvan is renovatie zeker niet uitgesloten. Overigens hebben de auteurs van het rapport dat zelf inmiddels ook al door. In een brief schrijft W. Revet in 1976: 'Op grond van de gewijzigde regelingen en mogelijkheden, maar vooral op grond van de gewijzigde inzichten ten aanzien van de betrokkenheid van de bewoners lijkt mij een heroverweging van de eindconclu sies zinvol en gewenst.' De renovatiewerkgroep publiceert een hele stapel rapporten. Het Hollander- wijkrapport uit 1976 is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheden voor renovatie. De conclusie is dat reno vatie mogelijk is. Een jaar later doet de renovatiewerkgroep onderzoek naar de woonwensen en woonervaringen van de buurtbewoners. De uitkomsten van die enquête staan in een nieuw rapport, dat eind 1977 uitkomt. In diezelfde periode geeft de Hollander- wijk samen met het buurtcomité van de Oudindische Buurt ook een 'zwartboek' over de Woningvereeniging Leeuwarden uit. Volgens beide buurtcomités is de woningvereniging 'een starre regenten club zonder deskundigheid en visie'. De structuur van de vereniging is sinds 1904 gelijk gebleven, huurders hebben geen inspraak en de woningvereniging neemt geen deel aan de voorbereiding van de structuurschets Huizum-West. De woningvereniging is het grootste struikelblok op weg naar renovatie, zo vinden de Hollanderwijkers. De voorzit ter van de woningvereniging is het daar absoluut niet mee eens. Hij is van mening dat 'geen twintig procent van de huur ders zich aangesproken zal voelen door dit rapport' en dat 'Den Haag ons beleid bevestigt, zelfs zouden de mensen van het ministerie willen dat dit beleid verder wordt uitgedragen.' De woningvereniging doet het juist goed, want de huizen in de Hollanderwijk zijn populair. Inspraak voor de Hollanderwijk De gemeente stelt in 1975 een ambtelijke projectgroep in die het structuurplan voor Huizum-West voorbereid. Dit houdt in dat zij eisen opstellen waaraan het toekomsti ge bestemmingsplan moet voldoen. De projectgroep bepaalt niet alleen de toekomst van de Hollanderwijk. De buurtbewoners mogen zelf ook mee praten over wat er met de buurt gaat gebeuren. Afgevaardigden uit Huizum- West en de leden van de projectgroep komen samen in een contactgroep. Veel ervaring is er nog niet op dit terrein, want er wordt pas anderhalf jaar gewerkt met deze vorm van inspraak en welke rol de contactgroep precies moest gaan spelen is nog niet erg duidelijk. En in hoeverre moet de projectgroep rekening houden met de inbreng van de contactgroep? Na het overleg met de contactgroep biedt de projectgroep vier mogelijkheden voor de Hollanderwijk: renovatie, kantoren, nieuwbouw of helemaal niets doen, waar door de buurt op den duur zal verkrotten en alsnog moet worden afgebroken. Deze opties legt het buurtcomité vervol gens voor aan de bewoners van de Hollan derwijk tijdens informatie-avonden. Het is duidelijk dat de buurtbewoners maar één ding willen: renovatie. De project- De bezetting van het gebouw van de Provinciale Directie Volkshuisvesting aan de Sophialaan op 5 juni 1980 Foto: Paul Janssen in: Archief Hollanderwijk LOL.*

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 28