28 groep neemt dit standpunt over en stelt aan de gemeenteraad voor de Hollander- wijk te renoveren. Dat betekent wel dat de huizen aan de Simon de Vliegerstraat verdwijnen. Voor de Nieuwe Hollander- dijk is er nog hoop: de straat wordt of helemaal of gedeeltelijk afgebroken. Eindelijk een besluit Toch stelt de gemeente de beslissing uit. De gemeente heeft het idee dat zij nog niet genoeg informatie heeft om een goed besluit te kunnen nemen over de toe komst van Huizum-West. Zij geeft in 1977 opdracht voor een nieuw onderzoek aan Ingenieursbureau het Noorden (IHN). De bewoners van de Hollanderwijk begrij pen niets van dit nieuwe onderzoek. Zij hebben immers in 1976 ook al aange toond dat renovatie mogelijk is! Ook het onderzoek van het IHN komt tot die con clusie. Door alle vertragingen is er inmid dels veel tijd verstreken. Pas in 1978 zijn alle onderzoeken afgerond en kan de gemeente een beslissing nemen. Om invloed uit te oefenen nodigt het buurtcomité raadsleden uit om te komen praten en te kijken in de wijk. De raads leden reageren positief. Ze kunnen zich vinden in het standpunt van de Hollan- derwijkers. 'De Hollanderwijk blijft staan; het probleemgebied ligt er omheen', zegt De Greef van Axies stellig. Ten Hoeve van de PvdA is het met hem eens: 'Er is duide lijk aangetoond, dat dit goede en goedkope woningen zijn. Ze moeten daarom behou den blijven.' In een allerlaatste poging hun mening duidelijk te maken plaatsen de Hollanderwijkers de vrijdag voor het raadsbesluit een paginagrote advertentie in de Leeuwarder Courant'Hollanderwijk beslissing nu! Gemeenteraad het woord is aan u!' Intussen wacht Woningveereniging Leeuwarden af. Zij geeft aan het besluit van de gemeenteraad te respecteren, maar de renovatie niet uit te kunnen voe ren. Toch lijkt het erop dat de WVL liever geen renovatie wil, want in een brief aan de gemeenteraad probeert de woningver eniging de kosten omhoog te stuwen zodat de renovatie te duur gaat worden. 'De in het rapport opgenomen begrotingen zijn naar onze mening aan de lage kant, mede gelet op de kosten van werkzaam heden, welke niet in de begrotingen zijn opgenomen en toch wel noodzakelijk zijn, wil men van een verantwoorde renovatie spreken.' Het is echter aan de gemeente om te beslissen. Uiteindelijk behandelt de gemeente raad het structuurplan Huizum-West op 16 mei 1978. Over het algemeen zijn de raadsleden het erover eens dat de Hollanderwijk gerenoveerd moet worden. Zij wijzen op het bijzondere karakter van de wijk. Alleen de WD heeft nog twijfels. In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978 schrijft de WD dan ook over de Hollanderwijk: 'De voorgenomen reno vatie van de Hollanderwijk en mogelijk ook van de Simon de Vliegerstraat is ons insziens een rem op de ontwikkeling van Leeuwarden zoals wij die voorstaan.' Maar wanneer alle andere partijen voor de renovatie stemmen dan zal de WD niet moeilijk doen en er ook wel mee instem men. De meerderheid van de raadsleden is voor: de Hollanderwijk blijft staan. Actie De gemeente heeft dan wel voor renova tie gestemd, dat betekent nog niet dat de bouwvakkers meteen aan de slag kunnen in de Hollanderwijk. De Provinciale Directie Volkshuisvesting (PDV) van het ministe rie van Ruimtelijke Ordening moet eerst de plannen nog goedkeuren. Dit brengt weer nieuwe problemen met zich mee. De PDV stemt niet in met de renovatieplan nen, omdat de plannen te duur zijn. Dat komt doordat Friesland nauwelijks geld krijgt van het Rijk voor de renovatie van oude woningen. Er is slechts 5,9 miljoen gulden begroot voor heel Friesland, wat in de praktijk neerkomt op 99 naoorlogse en 63 vooroorlogse woningen. Dat is niet eens genoeg voor de hele Hollanderwijk! De bewoners van de Hollanderwijk zijn het hier vanzelfsprekend niet mee eens, sterker nog: ze zijn woedend. Er moet weer actie komen! De Hollanderwijk en de andere renovatiewijken Driehoek, Kalverstraten en Ouwe Weide slaan de handen ineen. In maart 1980 gaat een twintigtal bewoners uit de renovatiewij ken naar Den Haag om een vergadering van de vaste kamercommissie voor Volks huisvesting bij te wonen. Ook spreken zij met de kamerleden Duinker (PvdA) en Nijpels (D'66). Deze gesprekken lijken niet te helpen en de renovatiewijken nemen drastische maatregelen. Op 5 juni 1980 bezetten zij het gebouw van de PDV op de hoek van de Willemskade-Sophia- laan. Zo'n vijftig leden van de renovatie werkgroepen uit de wijken gaan het gebouw binnen en bieden hun eisen aan aan Hoofd Ingenieur Directeur Muller van de PDV. Voor het gebouw draait de ambtelijke molen: een cementmolen vol documenten. Muller kan zich vinden in de eisen van de actievoerders en belooft zijn best te doen geld uit de landelijke reservepot in de wacht te slepen voor Friesland. Ook hij vindt 5,9 miljoen gulden veel te weinig. Op 27 juni 1980 stemt de PDV uiteindelijk in met de renovatie van de Hollanderwijk. Het ministerie is zelfs bereid om extra geld uit te geven om de esthetische en architectonische kwaliteit te behouden! Mogelijk is ook het rapport van de Stichting Moderne Architectuur Friesland (MAF), dat een maand eer der uitkomt, van invloed op dit besluit. Het MAF-rapport benadrukt nog eens de bijzondere stedenbouwkundige opzet van de wijk en de kwaliteit van de architec tuur van W.C. de Groot. Nog datzelfde jaar wordt begonnen met de renovatie. Drie jaar later is de woningverbetering klaar. De Hollanderwijk is, volgens het Friesch Dagblad, weer 'een sieraad voor Leeuwarden'. Meer weten over de renovatie van de Hollander wijk? Bezoek de tentoonstelling Soms is geluk heel gewoon; De architectuur van W.C. de Groot in het Fries Museum. De tentoonstelling is te zien vanaf 19 april tot en met 13 september 2009. LcOVflLT^i4)t»k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 30