15 Schepen aan de Noordersingel met aan de overkant het brugwachtershuisje en de infir merie Collectie: Reimer Rauwerda In november 1978 gaat Nico Huppes, na bijna 27 jaar aan het Rijksmuseum ver bonden te zijn geweest, met pensioen. Daarna heeft hij meer tijd voor schilde ren, restaureren, verzamelen en reizen. Zijn tweede tentoonstelling in Friesland is in 1979 bij galerie Van Hulsen, Nieu- westad 99, samen met Jan Cremer en Pieter Zwaanswijk. De Leeuwarder Cou rant, bij monde van Sikke Doele, is niet eenduidig enthousiast: 'In zijn schilde rijen toont Huppes zich een voorzichtige expressionist. Zijn ouder werk is inge houden, sober van kleur. Het latere werk krijgt meer kleur, maar dat betekent niet in alle opzichten een vooruitgang. Bij bij voorbeeld Dorp, Polder en Avond in Fries land is de verf toch te veel verf gebleven. Minder aangenaam komt ook het rood in verscheidene luchten over. Beter getroffen zijn de lichte streken in de lucht bij Don kere zee, die het doek diepte verlenen.' Negen jaar later, in augustus/septem ber 1988, is er een grote tentoonstelling van Huppes in het Princessehof in Leeu warden. De recensie van Sikke Doele in de Leeuwarder Courant is een stuk posi tiever dan de eerdere van Kools en Doele. Op deze tentoonstelling is er een groot overzicht van zijn werken. Er zijn enkele opdrachten van Nanne Ottema, gouaches, aquarellen en vooral het vrije werk valt op in mooie schilderijen. Het meeste dat er hangt is van na 1945, met opvallende doe ken als Oertijd, Winternacht, Naderende groep zwarte paarden, Het dorp, Dorp in Friesland, Landschap tussen Brugge en Oostende en Noordzee bij avond. Verder enkele ongedateerde werkstukken: Bij de Frankische rustplaats en Donkere zee. Boven de recensie staat: Veelzijdig en begaafd'. Plakkerig met weinig precisie In de tweede helft van de jaren tachtig begint de leeftijd Nico parten te spelen, waardoor hij grote opdrachten voor res taureren allengs moet laten schieten omdat zijn vaste hand van voorheen min der vast begint te worden. Het schilderen gaat evenwel nog steeds, weliswaar met soms lange tus senpozen; zijn stijl verandert, enerzijds vlakker maar anderzijds moderner. Zijn verzameling porselein, keramiek en glas stelt hij op in vitrines. Huppes' laatste expositie in Friesland is een dubbelten toonstelling met Joop Nijdam (1910- 1982) in Galerie de Vis in Harlingen, van maart tot en met 28 april 1990. Mariël Ellens gaat in de Leeuwarder Courant in op het werk van Huppes en noemt hem een schilder van expressionistische land schappen, hoewel ze ook romantische doeken noemt zoals Maannacht met ster ren. Huppes brengt de verf plakkerig op en werkt weinig precies (het fijnschilde ren is naar de achtergrond verdrongen). Van de twee kunstenaars in Galerie de Vis vindt Mariël Ellens Huppes de groot ste colorist met diep blauwgroen versus meer in het oog springende kleuren als geel en rood. Zij vindt Huppes' werk zeer sfeervol. Algemeen zijn de kunstcritici van oor deel dat Huppes zijn beste periode had vanaf 1965. In 1994 krijgt Nico Huppes een hartinfarct en wordt opgenomen in een ziekenhuis, waarna hij ook wel weer eens thuis is. Op maandag 20 augustus 2001 overlijdt hij op 87-jarige leeftijd. Hij ligt begraven op het kerkhof van de Kerk aan Zee, aan het Kerkpad in Muiderberg. Met dank aan Reimer Rauwerda en galerie De Dream. De Weerklank in juli 1939 Collectie: Reimer Rauwerda

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 17