H/rr fyouèfhier} (iPom m Aféeuè tsrnurt c)<»f ivcf Su) mi 19 door de uit Birdaard afkomstige Romke Sake Timmermans. Hij had de molen, waar zeventien mannen werkten, onge zien gekocht. Zij gingen verder met de houtzaagmolen als de Electrische Zagerij en Hardhouthandel R.S. Timmermans en Zoon. Johannes en Jan onderhielden nauwe contacten in het vak. Hun vakmanschap was menig hellingbaas niet ontgaan. In het Fries Scheepvaart Museum zijn nog scheepsbouwtekeningen van onder meer een opdrukker en een motorsleepboot te vinden. Deze tekeningen zijn afkomstig van de werf Welgelegen van de firma Draaisma te Franeker en gesigneerd met 'De Roos en Van der Meijden, Leeuwar den', vervaardigd respectievelijk in sep tember 1929 en mei 1930. Na het overlijden van Tjitske in okto ber 1932, hertrouwde Johannes de Roos in 1936 met Femmigje Stam, weduwe van Dirk van der Meijden, de broer van com pagnon Jan van der Meijden. Lang heeft Johannes niet van dit huwelijk kunnen genieten, want spoedig daarna, in januari 1937, overleed hij. Zoon Jan de Roos bleef bij zijn stiefmoeder wonen en verzorgde haar toen zij ziek werd. Na haar dood op 25 december 1953 kwam er nog enige tijd familie bij Jan de Roos inwonen, maar in 1961 bleef hij alleen in het huis achter. Na een ziekte van enkele maanden over leed hij op 10 januari 1986 in het Bonifa- tius Hospitaal te Leeuwarden. De vennootschap onder firma, bestaan de uit Johannes de Roos en Jan van der Meijden, werd wegens het overlijden van Johannes op 28 januari 1937 ontbonden. Het bedrijf werd vanaf die datum door Jan van der Meijden voor eigen reke ning voortgezet. Een jaar later kwam zijn vrouw Trijntje te overlijden. Jan was 66 jaar en vond het najaren van malaise wel goed zo en opvolging was er niet. Jan van der Meijden ging rentenieren. Hij zou nog negen jaar moeten wach ten voor een pensioenuitkering. In 1947 kwam de noodwet ouderdomsvoorziening, in 1957 vervangen door de AOW. Huis, erf en scheepstimmerwerf raakten in verval en werden van 1 januari 1940 af verhuurd aan de naastliggende zagerij van Timmermans en fungeerden daarna als opslagplaats. In december 1939 deed Jan van der Meijden zijn inventaris van de hand en vier jaar later verkocht hij de rest van de werf voor ƒ3.250,- aan Tim mermans. De ouder wordende werfbaas vermaak te zich in zijn najaren in zijn volkstuintje bij de watertoren aan de Groningerstraat weg en na de aanleg van de rondweg en de rotonde in de Groningerstraatweg kreeg Jan een volkstuintje in Lekkum. Op 16 januari 1964 is de molen De Fis- ker vroeg in de ochtend door onbekende oorzaak geheel afgebrand. Het vuur werd aangewakkerd door een felle oostenwind, waardoor ook een aangebouwde opslag plaats in de as gelegd werd. Met de komst van de rondweg, met de Eebrug op de locatie van de werf, breidde de stad uit in oostelijke en noordelijke richting en hui zen namen de plaats in van de industrie. Jan van der Meijden heeft het verdwij nen van de werf nog meegemaakt. Hij overleed op 15 juni 1969 op 96-jarige leef tijd na een kort ziekbed aan longontste king. Jan is begraven in Lekkum naast zijn vrouw Trijntje. In 2005 is ook dochter Trijntje in het graf bijgezet. Gevelsteen in de Pijlsteeg Van de werf is de ooit op de werf ingemet selde gevelsteen bewaard gebleven. Deze steen was in het voormalige woonhuis tus sen twee ramen ingemetseld. Oorspron kelijk kwam de gevelsteen uit Amster dam en kwam volgens het wijkboek van 1878 in dat jaar al voor in het pand aan de Oldegalileën. De letters DITM op de steen betekenen 'Dit Is Ter Memorie'. De steen is in 1922 geschonken aan het Fries Museum en in 1929 geplaatst in de oostelijke gevel van het Sint Anthony Gasthuis in de Pijlsteeg. Mijn historisch onderzoek is nog niet afgerond. Mocht u aanvullingen hebben, laat het mij dan weten: Frits J. Jansen op www.skutsjehistorie. nl of www.skutsjejongerein.nl De gevelsteen Krom en Regt, afkomstig uit de gevel van de scheepswerf aan Oldegalileën (Blokkepad) nr. 247. In 1929 herplaatst in de muur van het Sint Anthony Gasthuis in de Pijlsteeg

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 21