21 De vier zusjes Menalda, rond 1903. Het bovenste meisje is de moeder van de schrijfster Collectie Alida Beekhuis school, huishoudschool, dat was het hoogst haalbare voor een jong meisje uit de gegoe de stand in die tijd. In Leeuwarden ging ze naar de huishoudschool. Bij mijn groot ouders ontmoette ze mijn grootvaders oudere broer en op 26 juli 1900 kwam het tot een huwelijk. Zij gingen wonen in de Grote Kerkstraat, tegenover het huis en wijnpakhuis van opa Menalda. Toen die stierf is het jonge gezin naar de overkant verhuisd. De twee gezinnen deden heel veel samen. Ze hadden dus 100% dezelfde familieleden, maar mijn moeder zei altijd: 'die jongens - zonen van Mien Menalda - zijn niet mijn neven, maar mijn broers.' Zo gingen ze iedere zondag, beide gezin nen zes personen, eten bij Opa Menalda die ook altijd enkele alleenstaande Leeu warders uitnodigde, 15 of 16 personen bij elkaar. De huishoudster zorgde voor het eten. Opa Menalda was weduwnaar en werd verzorgd door een huishoudster (en natuurlijk "hooien').* Een brilliante soirée Zover een stukje geschiedenis. De eerste serie papieren is duidelijk. Mijn groot ouders hebben klaarblijkelijk ter gele genheid van hun koperen bruiloft op 24 januari 1903 een kinderpartij gegeven met een goochelaar. Emile Bamberg uit Amsterdam heeft op 21 december 1902 aan mijn grootvader geschreven, als ant woord op diens brief van 20 december, dat hij 'gaarne bereid is bij UEd, ten huize een séance te geven. Mijn conditiën zijn ƒ47,50 bruto en alle onkosten zijn dus voor mijne rekening. Ik bied UEd daar voor een brilliante soirée aan, die zeer bescheiden en netjes daargesteld wordt.' Wat wel en niet is inbegrepen, daar wordt in de brieven van 31 december en 13 janu ari nog over onderhandeld. Mutsen, mits niet meer dan 40, programma's, vlaggen en een pianist-accompagneur. Ook eist hij een aantal rekwisieten: tafels, tafelkle den, kannen, borden, een vork, een mes, schoteltje, 1 rauw ei(tumblers, presen teerblad, servetten, 8 ons bonbons dienen de als een surprise voor de gasten(l), een fles wijn met kurkentrekker, 3 couranten en handdoeken. Daarna stopt de correspondentie. Ik neem aan dat het feest doorgang heeft gevonden; 42 kinderen hebben de uitnodiging aange nomen, 6 hebben afgezegd. Ik herken onder de namen een aantal vriendinnen van mijn moeder en mijn tantes. Opvallend is dat een groot aantal van hen tot op hoge leef tijd bevriend is gebleven. Opvallend is ook dat Mauk Escher bij de genodigden staat, de latere graficus, die in 1898 geboren is in de Grote Kerkstraat 11, het gebouw dat ooit het paleis was van Marijke Meu. Hij heeft, of liever gezegd zijn ouders hebben, de uitnodiging aangenomen. Mutsen en maskers Nu het krantenartikel. Uit het genoemde kasboek blijkt dat Dora Schramada een middag of avond heeft verzorgd op 25 januari 1913. Dus net als hun broer en zus hebben Albert Menalda en zijn vrouw Mien 10 jaar later een kinderpartij geor ganiseerd voor hun koperen bruiloft. Ook hier weer mutsen, muziekinstrumenten, enzovoorts. Dit keer ook maskers voor de jongens en waaiertjes voor de meis jes. De prijs was intussen opgelopen tot 75,-. Helaas heb ik hierover geen corres pondentie kunnen vinden, maar iemand - een tante? - heeft dit krantenartikel toegevoegd aan de andere papieren. En of iemand gereageerd heeft op dit stukje weet ik niet. Er staat niet bij uit welke krant het is. En zo blijft het steeds terugkerende dilemma: wat gooi ik weg en wat bewaar ik, loodrecht overeind staan. Voorlopig is mijn conclusie: gooi niet teveel weg, vol gende generaties smullen in nostalgie over oude feestjes, die, als ze nu zouden plaatsvinden, waarschijnlijk nauwelijks opmerkelijk zouden zijn en ogenblikkelijk weer vergeten. En: ook de archieven staan open voor dergelijke documenten. voor een aantal gegevens verwijs ik naar de artikelenreeks die mijn tante A.G. Zijder- veld-Menalda rond 1993 heeft gepubliceerd in 't Kleine Krantsje onder de titel Herinne ringen van een honderdjarige. Verklede meisjes circa 1908 Collectie Alida Beekhuis

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 23