Leovoï^u*, Inhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Alida Beekhuis, Wim Bloemendaal, Johan Faber, Ad Fahner, Akkie Hiemstra, Frits J. Jansen, Walter Kromhout, Chris Visser Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op reke ningnummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Hierover ontvangt u jaarlijks in maart/april bericht van de penningmeester. Ledenadministratie: Postbus 6027, 8902 HA Leeuwarden, tel. (058) 267 20 72 Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Foto omslag voorzijde: Hardrijderij voor vrouwen op de stads gracht bij de Vrouwenwaterpoort in 1812. Midden achter de Onze Lieve Vrouwen poort en de Oldehove. Rechts de water poort met daarboven het Kruithuis nummer 31 januari 2010 Jaar(af)wisseling in Leeuwarden 1 Herinneringen aan de Wirdumerdijk in de jaren vijftig (II) 6 Het einde van de standenschool, Leeuwarder onderwijs in rep en roer 9 De Leeuwarder schilder Nicolaas Huppes (1913-2001) 13 Werf De Roos en Van der Meijden (II) 16 Een kinderpartij in 1903 20 Aardewerkvondsten bij Kota Radja 22 Polonaise 26 Wim Bloemendaal, van Liwwadden tot Peazens Moddergat, vice versa (IV) 28 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 Brievenbus/mailbox 32 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt begin mei 2010 Sluitingsdatum kopij 15 februari 2010 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren AmLEywmp Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumen tendag en andere activiteiten. Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 2