Nieuws van Aed Levwerd 30 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Archeologische Werkgroep Aed Levwerd Tijdens de Dag van de Leeuwarder Geschiedenis 2009 was er een ruime plek voor de Archeologische Werkgroep. De amateurarcheologen vertelden enthousi ast over de door hen gevonden voorwer pen. In de Leeuwarder Courant van die dag stonden vier van de archeologen met een foto en de verhalen over hun erva ringen. Ruime aandacht dus voor deze werkgroep, die ooit is ontstaan doordat ze elkaar tegenkwamen op de stort, afkom stig van de opgravingen op het Oldehoof- sterkerkhof. Die stort bevond zich destijds ten westen van de stad, achter het glazen gebouw van Crystallic. De werkgroep archeologie van Aed Levwerd presenteerde zich tijdens de Dag van de Leeuwarder Geschiedenis. Akkie Hiemstra vertelt over een aantal vonds ten De groep amateurarcheologen heeft uit stekend contact met de stadsarcheoloog. In opdracht van hem hebben ze al diverse kijkonderzoeken gedaan bij onder andere het afgebrande Chinees restaurant Kota Radja op het Schavernek (zie elders in dit nummer) en bij de Infirmerie. Meer informatie, foto's en de contactper sonen van de Archeologische Werkgroep zijn te vinden op onze site aedlevwerd.nl. Geef een Aed Levwerd lidmaatschap cadeau Bijgesloten in deze Leovardia vindt u een kaart, waarmee u iemand blij kunt maken met het lidmaatschap van Aed Levwerd. In principe geeft u zo'n lidmaat schap voor een jaar en wij hopen natuur lijk dat de ontvanger daarna zelf lid blijft. U kunt natuurlijk ook een lidmaatschap voor meerdere jaren cadeau geven. Heeft u aan een kaart niet genoeg, dan kunt u meer kaarten halen bij het HCL. Het ledenbestand staat nu op 1600. Gaan we in 2010 naar de 1700? 10 jaar Aed Levwerd in 2010 De Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd bestaat in 2010 alweer 10 jaar. Het bestuur zal dit niet ongemerkt laten passeren. Zo verschijnt dit jaar het omslag van Leovardia in kleur en zijn we druk bezig om een aantal aanspre kende activiteiten te organiseren. Zodra hier meer over bekend is, laten wij u dat weten. Nieuwj aarsreceptie Op woensdag 6 januari 2010 organiseert Aed Levwerd in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden en Monumentenzorg Gemeente Leeuwar den de gezelligste nieuwjaarsreceptie van Leeuwarden en omstreken in het gebouw van Keunstwurk. U vindt de volledige uitnodiging bijgesloten in deze Leovardia. Helaas zult u dit jaar de traditionele toe spraak, deze keer van de voorzitter van Aed Levwerd, moeten missen. Dit ligt niet aan de voorzitter, maar aan de locatie. Het blijkt onmogelijk om iedereen in de verschillende ruimten toe te spreken. Wij zullen u daarom dit jaar op een bijzondere wijze de beste wensen doen toekomen. Visie Het bestuur werkt aan een koersdocument om voor de komende jaren aan te geven welke doelstellingen we willen gaan rea liseren. We stellen het bijzonder op prijs als u ons daarbij wilt helpen, door op de volgende twee vragen antwoord te geven: Wat mist u als lid bij Aed Levwerd? Waar wilt u dat wij als bestuur meer aandacht aan besteden? U kunt uw ideeën mailen naar: secre- tariaat@aedlevwerd.nl of per post sturen naar: Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd, Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden. Reacties tot 1 februari 2010 nemen wij mee bij het samenstellen van het koersdo cument. Deur badhuis

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 32