jr Lcovar} 33 gedichten in met de namen van de schrij vers. Misschien is het voor lezers van Leovar- dia mogelijk om uit te zoeken hoe de ach ternaam is van Harmke. Het zou prachtig zijn wanneer dit poesiealbum bij haar naaste familie terugkomt. Heel graag ont vang ik van u een bericht of u hebt kun nen achterhalen van wie dit album was en ook eventueel de namen van klasge nootjes van haar uit die tijd. Bijgevoegd vindt u een albumvers van de meester van School 7B, A.B. Ehlhardt van 1 november 1933. Guusje Sanders, Mierlo Veerhuis Van Wijk, Van een vriendin uit Almere, Ellie Balt- Van Wijk, ontvingen wij bijgaande foto van café H. van Wijk en A. Klazinga, op de zuidoost hoek van het Oldehoofster- kerkhof, thans genoemd Stadsherberg Bellevue. In advertenties uit het archief van de Leeuwarder Courant wordt gesproken over Veerhuis Van Wijk, waar vrachtrij ders kwamen, die op het voormalige bode- terrein hun vrachten laadden en losten. In de Leeuwarder Courant van 29 mei 1942 is een advertentie geplaatst waarin H. van Wijk en B. van Wijk-Boersma (oom en tante van onze vriendin) dank zeggen voor de belangstelling 'bij hun 25-jarige echtvereeniging, in het bizonder aan de H.H. Vrachtrijders'. Graag zou onze vriendin willen weten of iemand weet wie de personen zijn op de foto en of iemand nog meer kan vertel len over het Veerhuis Van Wijk. Waarom heet het eigenlijk Veerhuis en wie waren A. Klazinga en weduwe Van Kleef (in een andere advertentie ook geschreven als Van Cleef)? Met belangstelling en dank worden eventuele reacties tegemoet gezien. René Kuipers, Leeuwarden Tableau de la troupe Misschien heb ik een antwoord op de vraag van de heer Van Weezei Errens uit het vorige nummer. Wanneer ik beide foto's bekijk en zijn veronderstelling juist is dat het in Leeuwarden gesitueerd kan zijn en dat zijn meespelende neef de kweek school bezocht in de jaren 1925-1927, dan kom ik, gezien de grote opzet, het decor en de kostumering, uit bij het sinter klaassprookje voor de leerlingen van de openbare scholen, dat voor het eerst werd opgevoerd in 1926 in De Harmonie. De pianiste op de rechter foto is dan mejuffrouw H. Jansma en de muzikanten zijn van de 'Kamermuziekvereeniging' uit die tijd. De spelers waren onderwijzend personeel, leerlingen en 'volontairs' van de openbare lagere scholen. De dansen waren ingestudeerd door H. Leviet, het kapwerk was van P. de Jong, de kostuums kwamen van de firma Has uit Den Haag en de regie was in handen van de heer S. Hoogterp. Jannie Visser, Haarlem Een unieke straat? Onlangs stond ik op een straathoek van een plein op zoek naar de Matthias van Pellicomstraat. Er was geen naambordje, maar toen ik mijn ogen het plein liet rond gaan zag ik dat de andere straathoeken er wel een hadden: één had er zelfs twee: een op de gevel en een op een eigen paaltje. De Carel van Manderstraat lijkt mij voor zo'n korte straat uniek in zijn aantal naam bordjes, veertien in totaal, waarbij het mij voorkomt dat er vroeger op de noordwest hoek met de Schrans, ook een zat. Toen ik bijgevoegd kaartje aan het tekenen was viel mij het aantal zijstra ten op: dertien en als je de Matthias van Pellicomstraat voor twee laat tellen (ten noorden en ten zuiden van het plein) zelfs veertien. Op de schaal naambordjes/zijstraten scoort de Carel van Manderstraat in ieder geval 14-13. Wie weet er in Leeuwarden een straat met een hogere score te vin den? J. Verbeek, Leeuwarden nr Plattegrondje van de Carel van Manderstraat met daarop aangegeven veertien straat naambordjes LOL.,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 35