Jaar(af)wisseling in Leeuwarden 1 Walter Kromhout Onlosmakelijk verbonden met de jaarwisseling zijn kerstboombrandjes, vernie lingen, goede voornemens en dito wensen, relletjes en Vegters rolletjes, fees ten en partijen, overzichten en conferences, Johann Strauss senior en junior, schansspringen en nieuwjaarsduiken, maar zeker oliebollen en vuurwerk. In een stad met de Eerste Nederlandse Kunstvuurwerk Fabriek Firma J.N. Schuurmans en Koopmans Koninklijke Meelfabriek binnen haar grenzen, moet de oud-en-nieuwviering dus wel iets bij zonders zijn. De naoorlogse periode geeft in ieder geval een afwisselend beeld. Sparren met dennen De levensduur van een opgetuigde kerst boom is in ruim vijftig jaar enorm ver lengd. Tegenwoordig is direct na Sinter klaas het aanbod groot, gevarieerd en verspreid over de stad. Beginjaren vijftig van de vorige eeuw startte de verkoop op de Nieuwestad/Langepijp rond half december en er werd vaak al voor of direct na de jaarwisseling weer afscheid van de boom genomen. Eind 1950 doet de Leeuwarder Courant de suggestie om de kort na de kerstdagen afgedankte kerstbomen op enkele cen trale punten, onder kennisgeving en met toestemming van politie en brandweer, te verbranden. Wellicht geïnspireerd hier door nam burgemeester Van der Meulen in 1952 het initiatief tot vorming van een comité dat zich ten doel stelde op oude jaarsdag de kerstbomen te laten verbran den. Het comité kwam al snel met een programma. De Leeuwarder Courant van 3 januari 1953 bericht over een geslaagde gebeurtenis waar duizenden volwassenen en kinderen op afkwamen. De oudejaars- brand zou uit kunnen groeien tot een groot stedelijk feest, een nieuwe folklore, hoe wel erkend werd dat het zakelijk karakter voorop stond: 'ontlasting van de gemeen tereiniging en het tegengaan van (niet ongevaarlijke) particuliere brandjes.' Hoe succesvol ook, eind 1953 werd het oudejaarsvuur niet herhaald. Er was namelijk oppositie, niet zozeer tegen de verbranding op zichzelf, maar wel tegen de dag. Het Algemeen Vrouwencomité Tot Opbouw had gevraagd dit vuur op de tweede dag van het nieuwe jaar te wil len organiseren, 'omdat vaak de kerst boom tot en met Nieuwjaarsdag in de huiskamers blijft branden'. Het in 1952 gevormde organiserend comité besloot daarop alle activiteiten op dit gebied stop te zetten. Begin 1956 wordt geconstateerd dat allerlei kerstbomen als vuil straat en gracht ontsieren en er volgt een (vergeef se) oproep van de Leeuwarder Courant aan vrouwenorganisatie en organiserend comité om opnieuw om tafel te gaan. Ach ja, de jaren vijftig. De jaren daarna vonden verspreid over de stad tientallen kleinere kerstboomver brandingen plaats, met de tijd afnemend in aantal en hevigheid. De inzameling van de bomen leidde niet zelden tot kerst- bomenoorlogen, binnen buurten en tussen buurten. Inmiddels is al jaren de inzame ling georganiseerd door gemeente, scho len en Omrin. Voor elke ingebrachte boom is een sinaasappel en een lot beschikbaar. Het lot van de boom is de versnipperaar. Heel netjes, heel verantwoord, heel dege lijk. De kerstbomenmarkt op de Langepijp in 1961

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 3